Now showing items 113-132 of 202

    Title
    Prevalencija i faktori rizika za nastanak poremećaja govora kod učenika prvog razreda osnovnih škola Nišavskog okruga [1]
    Primena antihipertenzivnih lekova i neželjeni efekti kod različitih dobnih grupa [1]
    Primena individualno koncipiranog kineziterapijskog tretmana i kognitivno-bihejvioralne terapije u lečenju hroničnog bolnog lumbalnog sindroma [1]
    Primena infracrvene termovizijske kamere u dijagnostici i proceni terapijskog efekta fizikalnih agenasa kod lumbosakralne radikulopatije [1]
    Primena multimarker pristupa u proceni rizika kod pacijenata na dijalizi [1]
    Procena biofizičkih, biohemijskih i mikrobioloških parametara u predikciji prevremenog porođaja [1]
    Procena faktora rizika ranih komplikacija urgentnih hirurških intervencija na gastrointestinalnom traktu kod bolesnika starijeg životnog doba [1]
    Procena faktora rizika ranog postoperativnog mortaliteta pacijenata starijeg životnog doba, podvrgnutih operacijama na gastrointestinalnom traktu [1]
    Procena spontane motoričke aktivnosti novorođenčeta i odojčeta [1]
    Procena uspeha konzervativnog lečenja zatvorenih povreda solidnih abdominalnih organa kod dece [1]
    Procena uticaja leptina, grelina i tiroidne funkcije na tip ishranjenosti dece i adolescenata [1]
    Procena vrednosti holedohoduodeno anastamoze (HDA) u hiruškom lečenju benignih opstruktivnih oboljenja žučnih puteva [1]
    Procena zadovoljstva poslom i motivacija kao menadžerska sredstva za unapređenje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova [1]
    Prognostički parametri jednogodišnjeg mortaliteta hospitaliziranih bolesnika sa srčanom insuficijencjom [1]
    Prognostički značaj nuklearne morfometrije i imunohistohemijskih parametara kod melanoma kože [1]
    Prognostički značaj sistemskog inflamatornog odgovora kod bolesnika sa dijabetes melitusom tip 2 i akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST-segmenta koji su lečeni primarnom perkutanom koronarnom intervencijom [1]
    Protective effects of selenium and salicylic acid in gentamicin-induced nephrotoxicity in rats [1]
    Protektivni efekti kvercetina i aminogvanidina kod pacova sa akutnom bubrežnom insuficijencijom izazvanom cisplatinom [1]
    Protektivni efekti selena i salicilne kiseline kod pacova sa akutnom insuficijencijom bubrega izazvanom gentamicinom [1]
    Protektivno dejstvo modulatora oksidativnog i nitrozativnog stresa u neuroinflamaciji - eksperimentalna i klinička studija [1]