Now showing items 113-132 of 209

  Title
  Prediktivni značaj biomarkera bcl2, bcl6, CD10 i MUM1 kod difuznih B krupnoćelijskih limfoma [1]
  Prednosti i rizici bilateralnih artroplastika kolena u jednom aktu [1]
  Prednosti upotrebe biotehnološkog postupka produkcije interferona-gama iz prečišćene suspenzije humanih leukocita [1]
  Prevalencija i faktori rizika za nastanak poremećaja govora kod učenika prvog razreda osnovnih škola Nišavskog okruga [1]
  Primena antihipertenzivnih lekova i neželjeni efekti kod različitih dobnih grupa [1]
  Primena individualno koncipiranog kineziterapijskog tretmana i kognitivno-bihejvioralne terapije u lečenju hroničnog bolnog lumbalnog sindroma [1]
  Primena infracrvene termovizijske kamere u dijagnostici i proceni terapijskog efekta fizikalnih agenasa kod lumbosakralne radikulopatije [1]
  Primena multimarker pristupa u proceni rizika kod pacijenata na dijalizi [1]
  Procena biofizičkih, biohemijskih i mikrobioloških parametara u predikciji prevremenog porođaja [1]
  Procena faktora rizika ranih komplikacija urgentnih hirurških intervencija na gastrointestinalnom traktu kod bolesnika starijeg životnog doba [1]
  Procena faktora rizika ranog postoperativnog mortaliteta pacijenata starijeg životnog doba, podvrgnutih operacijama na gastrointestinalnom traktu [1]
  Procena spontane motoričke aktivnosti novorođenčeta i odojčeta [1]
  Procena uspeha konzervativnog lečenja zatvorenih povreda solidnih abdominalnih organa kod dece [1]
  Procena uticaja leptina, grelina i tiroidne funkcije na tip ishranjenosti dece i adolescenata [1]
  Procena vrednosti holedohoduodeno anastamoze (HDA) u hiruškom lečenju benignih opstruktivnih oboljenja žučnih puteva [1]
  Procena zadovoljstva poslom i motivacija kao menadžerska sredstva za unapređenje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova [1]
  Prognostički parametri jednogodišnjeg mortaliteta hospitaliziranih bolesnika sa srčanom insuficijencjom [1]
  Prognostički značaj biohemijskih, radioloških i kliničkih parametara za razvoj perifokalnog moždanog edema i ishod kod pacijenata sa intracerebralnom hemoragijom [1]
  Prognostički značaj nuklearne morfometrije i imunohistohemijskih parametara kod melanoma kože [1]
  Prognostički značaj sistemskog inflamatornog odgovora kod bolesnika sa dijabetes melitusom tip 2 i akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST-segmenta koji su lečeni primarnom perkutanom koronarnom intervencijom [1]