Now showing items 85-104 of 202

  Title
  Markeri proliferacije i intermedijarnih filamenata u diferencijalnoj dijagnozi benignih i malignih tumora pljuvačnih žlezda [1]
  Morfološka svojstva i in vitro vaskularna reaktivnost prekobrojne arterije u zadnjem segmentu arterijskog prstena mozga kod humanog kadavera [1]
  Morfološka, morfometrijska i imunohistohemijska analiza promena vezivnotkivnih omotača humanog suralnog nerva u toku starenja [1]
  Morfološke promene glave i vrata femura kao faktor rane artroze kuka i hiruško lečenje [1]
  Morfometrijska analiza promena na očnom dnu osoba sa dijabetesnom retinopatijom i njihova korelacija sa biomarkerima inflamacije [1]
  Morfometrijska i imunohistohemijska analiza somatotropnih ćelija adenohipofize i njihova povezanost sa prisustvom sarkopenije tokom starenja čoveka [1]
  Morfometrijska i imunohistohemijska analiza struktura adenohipofize koje su sastavni deo gonadotropne i somatotropne osovine tokom starenja čoveka [1]
  Morfometrijska i imunohistohemijska analiza struktura adenohipofize uključenih u sistem hipotalamo-hipofizno-adrenalne osovine tokom starenja čoveka [1]
  Morfometrijska i imunohistohemijska analiza udruženosti strukturnih promena sa distribucijom psamoma telašaca u horoidnim pleksusima moždanih komora tokom starenja čoveka [1]
  Morfometrijske i imunohistohemijske karakteristike parahipokampalne kore velikog mozga čoveka tokom procesa starenja [1]
  Morphometric and immunohistochemical analysis of the adenohypophysis structures involved in the system of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis during the aging process [1]
  Odnos heat shock proteina i markera inflamacije miokarda kod neonatusa [1]
  Odnos između strukturnih i funkcionalnih promena kod primarnog glaukoma otvorenog ugla [1]
  Parametri procene razvoja ranih kardiovaskularnih komplikacija kod rekonstrukcija velikih arterijskih krvnih sudova [1]
  Passive smoking effect on the oxidative stress at children suffering from bronchial asthma [1]
  Pathophysiology of glomerular and tubulointerstitial kidney diseases: proteomic approach [1]
  Patofiziološki aspekti glomerulskih i tubulointesticijskih bubrežnih oboljenja: proteomski pristup [1]
  Patofiziološki aspekti poremećaja metabolizma purina u reumatoidnom artritisu [1]
  Pharmacokinetics analysis of tacrolimus in kidney transplant patients [1]
  Polimorfizmi gena uključenih u inflamatorne, antioksidativne i imunoregulatorne procese kod obolelih od bronhijalne astme [1]