Now showing items 40-59 of 209

  Title
  Faktori rizika za nastanak postoperativnog ileusa kod elektivnih resekcija debelog creva [1]
  Faktori rizika za razvoj metaboličkih, endokrinih i kardiovaskularnih poremećaja kod dece koja su rođena mala za gestacionu starost [1]
  Farmakohemijski aspekti delovanja odabranih 4-fenil hidroksikumarina-integrisana in vitro i komjuterska studija [1]
  Farmakokinetička ispitivanja takrolimusa kod pacijenata sa presađenim bubregom [1]
  Fenotipske karakteristike kliničkih izolata Pseudomonas aeruginosa [1]
  Funkcija sluha i ravnoteže kod pacijenata sa dijabetes melitusom [1]
  Glikemijski indeks namirnica i glikemijsko opterećenje kao faktori rizika za ishemijsku bolest srca [1]
  Glikogen fosforilaza tip bb i hit šok protein 27 - indikatori miokardnog stresa kod vaterpolista [1]
  Glycogen phosphorylase type bb and heat shock protein 27- indicators of myocardial stress in water polo players [1]
  Histohemijska, imunohistohemijska i morfometrijska analiza promena na srčanom mišiću kod heroinskih zavisnika [1]
  Humani epididimisni protein 4 u predikciji ovarijalnog karcinoma kod pacijentkinja sa tumorom jajnika [1]
  Immunodiagnostic and molecular methods in evaluation of the therapy efficiency on patients suffering from tularemia [1]
  Impact of endometriosis on in vitro fertilization outcome [1]
  Imunodijagnostičke i molekularne metode u proceni efikasnosti terapije obolelih od tularemije [1]
  Imunohistohemijska i morfometrijska analiza psamomatoznih telašaca horoidnog spleta u toku starenja čoveka [1]
  In vitro i in vivo karakterizacija emulzija sa ekstaktima ploda divlje jabuke (Malus sylvestris (L.) Mill., Rosaceae) stabilizovanih konvencionalnim i biodegrabilnom mešanim emulgatorima [1]
  Inhibicija dezoksiribonukleaze I derivatima tiazolidina, benzimidazola, 4H- hromena i 5,6,7,8-tetrahidrobenzo[4,5] tieno[2,3-d]pirimidina u in vitro uslovima [1]
  Interaction Between Th-17 Immune Response and Glutamate Excitotoxicity in the Pathogenesis of Multiple Sclerosis – Clinical and Experimental Study [1]
  Interakcija mezenhimskih matičnih ćelija iz periapeksnih lezija i fagocita [1]
  Interakcija Th-17 imunskog odgovora i glutamatske ekscitotoksičnosti u patogenezi multiple skleroze : klinička i eksperimentalna studija [1]