Now showing items 7-26 of 143

  Title
  Determinante međunarodnih merdžera i akvizicija [1]
  Diverzifikacija poslovnih aktivnosti u savremenom konceptu univerzalnog bankarstva [1]
  Dodata ekonomska vrednost u funkciji utvrđivanja kompezacionih sistema u preduzeću [1]
  Doprinos marketinga unapređenju kvaliteta usluga [1]
  Economic Value Added in the Function of Determining the Compensation Systems in the Enterprise [1]
  Efekti poreske kontrole na evaziju poreza i sivu ekonomiju u Republici Srbiji [1]
  Effects of tax audit on tax evasion and gray economy in the republic of Serbia [1]
  Efikasnost poreza u rešavanju ekoloških problema [1]
  Environmental reporting – normative and accounting aspects [1]
  Evolucija monetarne strategije u razvijenim i zemljama u tranziciji [1]
  Evolution of monetary strategy in developed and transition countries [1]
  Finansijsko-računovodstveni aspekti kreiranja investicionog portfolija kompanija za životno osiguranje [1]
  Finansiranje fiskalnog deficita i optimizacija nivoa javnog duga u republici Srbiji [1]
  Finansiranje subcentralnih nivoa vlasti u Republici Srbiji [1]
  Fiscal deficit financing and public debt optimization in republic of Serbia [1]
  Formiranje cene nafte i gasa u uslovima ekonomskih kriza [1]
  Franšizing kao strategija internacionalizacije malih i srednjih preduzeća [1]
  Implementation of European business excellence model for improving competitiveness of small and medium size enterprises [1]
  Implementation of web2.0 technologies in business information systems in the goal of improving efficiencу of business intelligence process [1]
  Implications of European integration process on the position and responsibilities of the national bank of Serbia [1]