Now showing items 4-23 of 143

  Title
  Causes and effects of financial crises in global economy [1]
  Ciljanje inflacije kao alternativna strategija centralnih banaka [1]
  Comparative analysis of classical inference and bayesian approach in the processing of economic data [1]
  Determinante međunarodnih merdžera i akvizicija [1]
  Diverzifikacija poslovnih aktivnosti u savremenom konceptu univerzalnog bankarstva [1]
  Dodata ekonomska vrednost u funkciji utvrđivanja kompezacionih sistema u preduzeću [1]
  Doprinos marketinga unapređenju kvaliteta usluga [1]
  Economic Value Added in the Function of Determining the Compensation Systems in the Enterprise [1]
  Efekti poreske kontrole na evaziju poreza i sivu ekonomiju u Republici Srbiji [1]
  Effects of tax audit on tax evasion and gray economy in the republic of Serbia [1]
  Efikasnost poreza u rešavanju ekoloških problema [1]
  Environmental reporting – normative and accounting aspects [1]
  Evolucija monetarne strategije u razvijenim i zemljama u tranziciji [1]
  Evolution of monetary strategy in developed and transition countries [1]
  Finansijsko-računovodstveni aspekti kreiranja investicionog portfolija kompanija za životno osiguranje [1]
  Finansiranje fiskalnog deficita i optimizacija nivoa javnog duga u republici Srbiji [1]
  Finansiranje subcentralnih nivoa vlasti u Republici Srbiji [1]
  Fiscal deficit financing and public debt optimization in republic of Serbia [1]
  Formiranje cene nafte i gasa u uslovima ekonomskih kriza [1]
  Franšizing kao strategija internacionalizacije malih i srednjih preduzeća [1]