Show simple item record

Factors that influence quality of life in elderly patients with chronic heart failure

dc.contributor.advisorDavidovič, Mladen
dc.contributor.otherMilošević, Dragoslav
dc.contributor.otherDespotović, Nebojša
dc.contributor.otherRajić, Miodrag
dc.creatorErceg, Predrag D.
dc.date.accessioned2016-01-05T12:07:02Z
dc.date.available2016-01-05T12:07:02Z
dc.date.available2020-07-03T08:54:30Z
dc.date.issued2014-05-14
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/2464
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1953
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9686/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=46743567
dc.description.abstractУвод: Хронична срчана инсуфицијенција (ХСИ) је веома често обољење у старих и одликује се не само високим морталитетом, већ и јаким негативним утицајем на квалитет живота повезан са здрављем (КЖПЗ). Претходне студије о квалитету живота у ХСИ су углавном испитивале млађе болеснике, тако да се мало зна о факторима који утичу на КЖПЗ код старијих пацијената са ХСИ. Циљеви: Циљ ове студије је да утврди социодемографске (године, пол, образовање, брачни статус, приходи) и клиничке факторе (NYHA класа, ејекциона фракција леве коморе, терапија, депресивност, когнитивни статус) који утичу на квалитет живота код старијих болесника са хроничном срчаном инсуфицијенцијом. Методе: Студија је обухватила 200 хоспитализованих болесника са ХСИ старих 65 или више година. КЖПЗ је процењен Минесота упитником „Живети са слабим срцем". Независни предиктори квалитета живота су утврђени мултиплом линеарном регресионом анализом. Резултати: Лошији квалитет живота су имали болесници са нижим приходима, дужим трајањем ХСИ, дужом хоспитализацијом, они који су узимали диуретике, антагонисте алдостерона, дигоксин и већи број лекова, затим пацијенти у вишој NYHA класи и са већим бројем симптома, као и они који су показивали знаке депресије и когнитивног дефицита. Независни предиктори лошијег квалитета живота су били: већи број бодова на Хамилтоновој скали за депресију (Sβ=0,579; p<0,001), виша NYHA класа (Sβ=0,236; p<0,001) и већи број симптома (Sβ=0,163; p=0,003). Закључак: Независни предиктори лошијег квалитета живота код старијих болесника са ХСИ су већи број бодова на Хамилтоновој скали за депресију, виша NYHA класа и већи број симптома. Поред тога, пронашли смо да постоји значајна повезаност између узимања већег броја лекова и лошијег квалитета живота, као и негативан утицај когнитивног дефицита на КЖПЗ. Имајући то у виду, потребно је идентификовати такве болеснике, посебно оне са депресивним симптомима, и предузети одговарајуће мере у циљу побољшања њиховог квалитета живота.sr
dc.description.abstractBackground: Chronic heart failure is a very common condition in the elderly, characterized not only by high mortality rates, but also by a strong negative impact on health-related quality of life (HRQOL). Previous studies of HRQOL in elderly heart failure subjects have included mostly younger patients, and little is known about determinants of HRQOL in elderly population. Objectives: The aim of this study was to determine socio-demografic (age, sex, education, marital status, income) and clinical factors (NYHA class, left ventricular ejection fraction, medication, depression, cognitive status) that influence HRQOL in elderly patients with chronic heart failure. Methods: The study population consisted of 200 patients aged 65 years or older hospitalized for chronic heart failure. HRQOL was assessed using the Minnesota Living with Heart Failure questionnaire. Predictors of HRQOL were identified by multiple linear regression analysis. Results: Patients with lower income, a longer history of chronic heart failure, and longer length of hospital stay, as well as those receiving diuretics, aldosterone antagonists and digoxin, taking multiple medications, in a higher NYHA class, with a greater number symptoms, and showing signs of depression and cognitive impairment had significantly worse HRQOL. Higher score on Hamilton Depression Rating Scale (Sβ=0.579; p<0.001), higher NYHA class (Sβ=0.236; p<0.001), and greater number of symptoms (Sβ=0.163; p=0.003) were independent predictors of poor HRQOL. Conclusion: Higher score on Hamilton Depression Rating Scale, higher NYHA class, and greater number of symptoms are independent predictors of poor HRQOL in elderly patients with CHF. Further, there is an association between multiple medication usage and poor HRQOL, as well as a negative impact of cognitive impairment on HRQOL. Hence, measures should be implemented to identify such patients, especially those with depressive symptoms, and appropriate interventions undertaken in order to improve their HRQOL.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectквалитет животаsr
dc.subjectquality of lifeen
dc.subjectстариsr
dc.subjectсрчана инсуфицијенцијаsr
dc.subjectдепресијаsr
dc.subjectкогнитивни дефицитsr
dc.subjectполифармацијаsr
dc.subjectelderlyen
dc.subjectheart failureen
dc.subjectdepressionen
dc.subjectcognitive impairmenten
dc.subjectpolyphаrmacyen
dc.titleФактори који утичу на квалитет живота код старијих болесника са хроничном срчаном инсуфицијенцијомsr
dc.titleFactors that influence quality of life in elderly patients with chronic heart failureen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractДавидович, Младен; Милошевић, Драгослав; Рајић, Миодраг; Деспотовић, Небојша; Ерцег, Предраг Д.; Faktori koji utiču na kvalitet života kod starijih bolesnika sa hroničnom srčanom insuficijencijom;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/11205/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record