Now showing items 98-117 of 473

  Title
  Ideološki aspekti u kritičkom i književnoistorijskom sagledavanju srpske književnosti u 20. veku [1]
  Illusztráció és szöveg intermediális kapcsolata Janikovszky Éva „gyermekprózájában” (Intermedijalna povezanost ilustracije i teksta u „prozi za decu” Eve Janikovski) [1]
  Illusztráció és szövegintermediális kapcsolatajanikovszky évagyermekprózájában(intermedial correspondencebetween text and illustrations in childrenss [1]
  Implikacije ekoloških programa na socioemocionalni razvoj dece predškolskog uzrasta iz perspektive održive zajednice [2]
  Importance of Personality Traits and Work Motivation Structure for Career Satisfaction [1]
  Individual and social determinants of quality of close interpersonal relationships: The importance of a personality, family interaction and communication. [1]
  Individualne i socijalne determinante kvaliteta bliskih interpersonalnih odnosa: značaj osobina ličnosti, porodične interakcije i komunikacije [1]
  Innovations in teaching through the examplesof poets of modernism in Serbian literature atthe beginning of the twentieth century [1]
  Inovacije u nastavi na primerima pesnika moderne u srpskoj književnosti s početka dvadesetog veka [1]
  Inovativni modeli nastave i učenja i obezbeđenje kvaliteta rada srednje škole [1]
  Integrativni pristup u realizaciji sadržaja muzičke kulture u razrednoj nastavi (Integrativni model obrade dečjih narodnih igara sa pevanjem) [1]
  Intelektualno i emocionalno vaspitanje u reformnoj pedagogiji sa početka 20. veka – aktuelnost izvornih shvatanja [1]
  Interactive Teaching of Corpus Linguistics at MA Studies of English Language andLinguistics: Theoretical, Methodological andPractical Aspects [1]
  Interaktivna nastava korpusne lingvistike na diplomskim akademskim studijama anglistike: teorijski, metodološki i praktični aspekti [1]
  Intermedijalna priroda pripovedanja u književnom i filmskom stvaralaštvu Pola Ostera [1]
  Intertekstualno raslojavanje romana “Opsada crkve Sv. Spasa (kontekst “Biblije” i srednjovjekovne književnosti) [1]
  Intralinguistic errors at the beginning levels oflearning Serbian as a foreign language [1]
  Izrada kursa poslovnog engleskog jezika sa ciljem razvoja pragmatičke kompetencije značajne zaunapređenje poslovne komunikacije [1]
  Izražavanje kauzalnosti u francuskom i srpskomjeziku [1]
  Izražavanje koncesivnosti u francuskom, italijanskom i srpskom jeziku [1]