Приказ резултата 775-794 од 890

  Наслов
  Urbane transformacije vojvođanskih naselja u kontekstu finansijalizacije od početka novog milenijuma [1]
  Uticaj bežične senzorske tehnologije na upravljanje montažnim sistemima [1]
  Uticaj fleksibilnosti i reaktivnosti preduzeća na efikasnost i efektivnost kriznog menadžmenta [1]
  Uticaj geometrijske reprezentacije prostora na savremenu arhitekturu [1]
  Uticaj internet zajednica na komunikaciono – društvene procese u umreženom okruženju [1]
  Uticaj komunikacije lidera i saradnika na organizacionu posvećenost zaposlenih [1]
  Uticaj mikrostrukture na prelaznu temperaturu ADI materijala [1]
  Uticaj organizacione klime i liderstva na prenošenje znanja između zaposlenih u organizaciji [1]
  Uticaj organizacione kulture i strukture preduzeća na uspešnost projekata [1]
  Uticaj parametara mikroklime, buke i osvetljenja na toplotni komfor u radnoj sredini [1]
  Uticaj primene faktora uspešnosti povratne logistike i barijera za implementaciju na performanse organizacije [1]
  Uticaj procesnih parametara na pirolizu drvne biomase [1]
  Uticaj procesnih parametara na pirolizu i gasifikaciju oklaska kukuruza [1]
  Uticaj procesnih parametara na pirolizu i gasifikaciju otpadnih automobilskih pneumatika [1]
  Uticaj sila zakošenja na zamor noseće konstrukcije mosne dizalice pri njenom kretanju [1]
  Uticaj termički i mehanohemijski aktivirane kaolinske gline na mehanička svojstva i strukturu cementnih kompozita [1]
  Variable Formulation and Neighborhood Search Methods for the Maximum Clique Problem in Graph [1]
  Vector-controlled induction motor drive with minimal number of sensors [1]
  Višenamenski integrisani senzor sile i pomeraja [1]
  Vremenski pristup u metodama istraživanja frekvencije saobraćajnih nezgoda [1]