Приказ резултата 583-602 од 848

  Наслов
  Razvoj dinamičkog modela kontrole procesnih parametara postupaka rastriranja i njihov uticaj na otisak kao stimulus [1]
  Razvoj funkcionalnog modela organizacionog dizajna industrijskih sistema [1]
  Razvoj hibridnog modela za ocenjivanje životnog ciklusa proizvoda i procesa [1]
  Razvoj konfiguratora složenih proizvoda primenom postupka grupisanja [1]
  Razvoj malih preduzeća i preduzetništva u uslovima krize [1]
  Razvoj mašina alatki primjenom virtualnih modela sa posebnim osvrtom na dinamičko ponašanje sklopa glavnog vretena [1]
  Razvoj matematičkog modela trajanja glasova u automatskoj sintezi govora na srpskom jeziku [1]
  Razvoj metoda dijagnostike usisnog sistema motora sa unutrašnjim sagorevanjem [1]
  Razvoj metoda za određivanje tehničkih i eksploatacionih parametara brodova potiskivača i potiskivanih sastava [1]
  Razvoj metode merenja protoka vazduha pomoću regulacione žaluzine [1]
  Razvoj metode za merenje intelektualnog kapitala preduzeća [1]
  Razvoj metode za ocenu efikasnosti rada poljoprivrednih biogas postrojenja primenom fazi logike i ekspertskih sistema [1]
  Razvoj metodologije za povećanje efikasnosti nastavnog procesa u oblasti tehničko-tehnoloških disciplina [1]
  Razvoj metodologije za procenu indikatora u cilju unapređenja klimatološke suše [1]
  Razvoj modela dinamičkih parametara kretanja motocikla sa aspekta bezbednosti saobraćaja [1]
  Razvoj modela informacionog sistema za podršku upravljanju grafičkim procesima [1]
  Razvoj modela internih kontrolnih mehanizama u funkciji upravljanja preduzećem [1]
  Razvoj modela konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u tranzicionim uslovima [1]
  Razvoj modela kvantifikovanja rizika u inženjerskom odlučivanju [1]
  Razvoj modela objektivne kontrole površinskih oštećenja premaznih papira u procesu savijanja [1]