Now showing items 270-289 of 399

  Title
  Razvoj hromatografskih metoda za simultano određivanje tropanskih alkaloida i glikoalkaloida i praćenje apsorpcije i translokacije atropina 14C u pšenici [1]
  Razvoj i vrednovanje senzorskih i instrumentalnih metoda za ocjenu teksturnih svojstava tjestenine [1]
  Razvoj koncepta dvomembranskog reaktora [1]
  Razvoj metoda za hronopotenciometrijsko određivanje odabranih pesticida u vodi [1]
  Razvoj prediktivnog modela obogaćivanja prehrambenih proizvoda vitaminom D u Srbiji [1]
  Razvoj procesa sušenja i zrenja tradicionalne fermentisane kobasice (Petrovská klobása) u kontrolisanim uslovima [1]
  Reakcije epoksidovanja prirodnih nezasićenih masnih kiselina i njihovih estara [1]
  Samo-rotirajući impeleri u airlift reaktoru sa spoljašnjom recirkulacijom [1]
  Savremene metode ekstrakcije koprive (Urtica dioica L.), sastav i primena ekstrakata [1]
  Savremene metode ekstrakcije rtanjskog čaja (Satureja montana L.), hemijski sastav i biološka aktivnost dobijenih ekstrakata [1]
  Self-agitated impellers in an external-loop airliftreactor [1]
  Sensory, nutritional and functional profile of whole grain pasta with buckwheat flour addition [1]
  Senzorski, nutritivni i funkcionalni profil integralne testenine sa dodatkom heljdinog brašna [1]
  Separacija nesaharoznih jedinjenja iz međufaznih produkata kristalizacije šećera ultrafiltracijom [1]
  Separation of non-sucrosecompounds from the inermediate products of sugar crystallization using ultrafiltration [1]
  Simulacija procesa kretanja čestica pri transportu u statičkim mešalicama i modifikovanim pužnim transporterima primenom metode diskretnih elemenata [1]
  Simultaneous influence of fiber surface energy, bed geometry and nature of the oil phase on the oily water treatment by coalescence filtration [1]
  Simultani uticaj energije površine vlakana, geometrije sloja i prirode uljne faze na obradu zauljenih voda koalescentnom filtracijom [1]
  Sinteza 2',3'- dideoksinukleozida [1]
  Sinteza i karakterizacija nanočestičnih prahova na bazi cink-ferita [1]