Now showing items 268-287 of 407

  Title
  Promene koje nastaju u ćelijama kvasca Saccharomyces cerevisiae kada se uzgaja na različitim koncentracijama etanola kao jedinog izvora ugljenika i uticaj acetona na taj metabolizam [1]
  Promene komponenata i strukture mleka tokom fermentacije dodatkom nekonvencionalnog startera [1]
  Provera teorija nastajanja i gumolike elastičnosti polimernih mreža na modelnim poli(uretan-izocijanuratnim) sistemima [1]
  Purification of wastewater from bioethanol production process by microfiltration [1]
  Quality evaluation of wheat varieties from Vojvodina by assessing dough rheological properties [1]
  Raspodela i profil zagađujućih jedinjenja u abiotskim i biotskim matriksima multivarijacionom analizom [1]
  Raspodela pektinaza u vodenim dvofaznim sistemima [1]
  Razvoj biorazgradivog aktivnog ambalažnog materijala na bazi hitozana: sinteza, optimizacija svojstava, karakterizacija i primena [1]
  Razvoj hromatografskih metoda za simultano određivanje tropanskih alkaloida i glikoalkaloida i praćenje apsorpcije i translokacije atropina 14C u pšenici [1]
  Razvoj i vrednovanje senzorskih i instrumentalnih metoda za ocjenu teksturnih svojstava tjestenine [1]
  Razvoj koncepta dvomembranskog reaktora [1]
  Razvoj metoda za hronopotenciometrijsko određivanje odabranih pesticida u vodi [1]
  Razvoj prediktivnog modela obogaćivanja prehrambenih proizvoda vitaminom D u Srbiji [1]
  Razvoj procesa sušenja i zrenja tradicionalne fermentisane kobasice (Petrovská klobása) u kontrolisanim uslovima [1]
  Reakcije epoksidovanja prirodnih nezasićenih masnih kiselina i njihovih estara [1]
  Samo-rotirajući impeleri u airlift reaktoru sa spoljašnjom recirkulacijom [1]
  Savremene metode ekstrakcije koprive (Urtica dioica L.), sastav i primena ekstrakata [1]
  Savremene metode ekstrakcije rtanjskog čaja (Satureja montana L.), hemijski sastav i biološka aktivnost dobijenih ekstrakata [1]
  Self-agitated impellers in an external-loop airliftreactor [1]
  Sensory, nutritional and functional profile of whole grain pasta with buckwheat flour addition [1]