Now showing items 250-269 of 403

  Title
  Preparation and properties of nanoparticles suspensions and their composites [1]
  Preparation of marigold (Calendula officinalis L.) extract using carbon dioxide under pressure and its microencapsulation in the polymer–surfactant system [1]
  Preparation of nanocrystalline barium titanate based films with defined structure and propreties for application in microwave tunable devices [1]
  Prilog poznavanja aromatskih materija paprike [1]
  Prilog proučavanju mogućnosti racionalizacije tehnološkog postupka mlevenja pšenice primenom osmovaljne stolice [1]
  Primena protein-polimer interakcije za formiranje mikrokapsula sa kontrolisanim otpuštanjem aktivne supstance [1]
  Primena sistema hitozan-jonska površinski aktivna materija za dobijanje mikrokapsula uljnog sadržaja [1]
  Primena tehnoloških postupaka spontane fermentacije i osmotske dehidratacije za unapređenje nutritivnog profila, senzornih svojstava i održivosti kupusa [1]
  Priprema i karakterizacija nanokompozita polimlečne kiseline i silicijum (IV) oksida namenjenog za pakovanje hrane [1]
  Prirodni koagulanti iz zrna pasulja (Phaseolus vulgaris) u obradi vode [1]
  Production and quality assessment of fruit wines from native plum (Prunus domestica L.) varieties [1]
  Profil proteina i sastav masnih kiselina mleka magarice balkanske rase tokom perioda laktacije [1]
  Proizvodnja i ocena kvaliteta voćnog vina od sorti domaće šljive (Prunus domestica L.) [1]
  Projection of structure of coatings based onconventional and hyperbranched alkyd resins [1]
  Projektovanje strukture premaza na bazi klasičnih i hiperrazgranatih alkidnih smola [1]
  Promene koje nastaju u ćelijama kvasca Saccharomyces cerevisiae kada se uzgaja na različitim koncentracijama etanola kao jedinog izvora ugljenika i uticaj acetona na taj metabolizam [1]
  Promene komponenata i strukture mleka tokom fermentacije dodatkom nekonvencionalnog startera [1]
  Provera teorija nastajanja i gumolike elastičnosti polimernih mreža na modelnim poli(uretan-izocijanuratnim) sistemima [1]
  Purification of wastewater from bioethanol production process by microfiltration [1]
  Quality evaluation of wheat varieties from Vojvodina by assessing dough rheological properties [1]