Now showing items 162-181 of 407

  Title
  Istovremeni uticaj permeabilnosti sloja, prečnika vlakna i ulazne koncentracije uljne faze na separaciju mineralnih ulja iz otpadnih voda [1]
  Istraživanje biohemijskih signala u petit mutantima kvasca - izazvanih benomilom [1]
  Istraživanje dobijanja i karakterizacija biorazgradivih kompozitnih filmova na bazi biljnih proteina [1]
  Istraživanje fenomena aerosola formiranog od emulzija mineralnih i drugih ulja u vodi [1]
  Izučavanje funkcionalnih svojstava enzimski modifikovanih biljnih globulina [1]
  Karakteristike gluteninsko - glijadinskog kompleksa zrna kao pokazatelj tehnološkog kvaliteta pšenice [1]
  Karakteristike gluteninsko-glijadinskog kompleksa zrna kao pokazatelj tehnološkog kvaliteta pšenice [1]
  Karakteristike oleorizina mlevene začinske paprike dobijenog klasičnom i ekstrakcijom superkritičnim ugljen-dioksidom [1]
  Karakterizacija albumina i biohemijski aspekti kvaliteta pšenice (Triticum aestivum) [1]
  Karakterizacija ekstrakata peteljki višnje (Prunus cerasus L.) i trešnje (Prunus avium L.) dobijenih subkritičnom vodom [1]
  Karakterizacija funkcionalnog napitka od melise (Melissa officinalis L.) dobijenog fiziološkom aktivnošću čajne gljive [1]
  Karakterizacija kvaliteta mesa i iznutrica svinja čistih rasa odgajanih u Vojvodini [1]
  Karakterizacija kvaliteta, nutritivne vrednosti i stabilnosti devičanskih maslinovih ulja proizvedenih u različitim regionima Libije [1]
  Karakterizacija organohlornih jedinjenja u zemljištu i uličnoj prašini na području grada Novog Sada – profil i procena rizika po zdravlje [1]
  Kinetics and mathematical modeling of juniper berry (Juniperus communis L.) essential oil and pumpkin seed (Cucurbita pepo L.) oil by supercritical carbondioxide [1]
  Kinetika i modelovanje ekstrakcije ulja iz bobica kleke (Juniperus communis L.) i semenki tikve (Cucurbita pepo L.) natkritičnim ugljendioksidom [1]
  Kombucha made from medical herbs - biological activity and fermentation parameters [1]
  Kombuha od lekovitog bilja - biološka aktivnost i parametri fermentacije [1]
  Matematički model reakcionog sistema za in situ epoksidovanje sojinog ulja persirćetnom kiselinom [1]
  Mathematical model of reaction sistem for in situepoxidation of soybean oil with peracetic acid [1]