Now showing items 265-284 of 309

  Title
  Uklanjanje visokog sadržaja organskih i neorganskih polutanata iz podzemnih voda Vojvodine primenom nanofiltracije [1]
  Uticaj blizine frekventnih saobraćajnica na sadržaj toksičnih elemenata u zemljištu i pšenici [1]
  Uticaj brzine hlađenja polutki, vremena otkoštavanja post mortem i postupka salamurenja na kvalitet i bezbednost kuvane šunke [1]
  Uticaj dodatka biljnih proteinskih koncentrata u hranu za životinje na kvalitet peleta [1]
  Uticaj dodatka emulgujućih skrobova na tehnološke karakteristike testa i kvalitet hleba [1]
  Uticaj ekstrakata žačina na rast plesni i biosintezu mikotoksina [1]
  Uticaj faktora sredine na adheziju kvasaca na abiotičke površine [1]
  Uticaj fizičko-hemijskih karakteristika semena uljane tikve (Cucurbita pepo L.) na kvalitet i nutritivna svojstva hladno presovanog ulja [1]
  Uticaj lecitina različitog porekla na kristalizaciona svojstva masne faze i kvalitet mazivog krem proizvoda sa dodatkom funkcionalnih biljnih ulja [1]
  Uticaj nanočestica punila na svojstva elastomernih materijala za specijalne namene [1]
  Uticaj parametara mlevenja i peletiranja na granulaciju i fizičke karakteristike peletirane hrane za životinje [1]
  Uticaj parametara osmotske dehidratacije na kinetiku, funkcionalne i antioksidativne karakteristike lista koprive (Urtica dioica) [1]
  Uticaj primene različitih izvora prirodnih pigmenata na boju žumanca i ko-ekstrudata na bazi semena lana, lanika i konoplje na profil masnih kiselina u jajima [1]
  Uticaj probiotskog kvasca Saccharomyces boulardii na adheziju Candida glabrata [1]
  Uticaj procesa osmotske dehidratacije naprenos mase i kvalitet mesa svinja [1]
  Uticaj različitih tehnoloških parametara na formiranje boje tradicionalne fermentisane kobasice (Petrovačka kobasica) tokom standardizacije bezbednosti i kvaliteta [1]
  Uticaj sastava masne faze margarina na fizičke osobine i kvalitet peciva od laminiranog testa [1]
  Uticaj sastava polivinilhloridnih smeša i tehnoloških uslova proizvodnje na svojstva penastih podnih obloga [1]
  Uticaj sirovinskog sastava i tehnološkog postupka na sadržaj metala u čokoladnim i krem proizvodima [1]
  Uticaj tehnoloških faktora u proizvodnji crvenih vina na sadržaj i stabilnost katehina i njihovih oligomera [1]