Now showing items 166-185 of 403

  Title
  Karakteristike gluteninsko - glijadinskog kompleksa zrna kao pokazatelj tehnološkog kvaliteta pšenice [1]
  Karakteristike gluteninsko-glijadinskog kompleksa zrna kao pokazatelj tehnološkog kvaliteta pšenice [1]
  Karakteristike oleorizina mlevene začinske paprike dobijenog klasičnom i ekstrakcijom superkritičnim ugljen-dioksidom [1]
  Karakterizacija albumina i biohemijski aspekti kvaliteta pšenice (Triticum aestivum) [1]
  Karakterizacija ekstrakata peteljki višnje (Prunus cerasus L.) i trešnje (Prunus avium L.) dobijenih subkritičnom vodom [1]
  Karakterizacija funkcionalnog napitka od melise (Melissa officinalis L.) dobijenog fiziološkom aktivnošću čajne gljive [1]
  Karakterizacija kvaliteta mesa i iznutrica svinja čistih rasa odgajanih u Vojvodini [1]
  Karakterizacija kvaliteta, nutritivne vrednosti i stabilnosti devičanskih maslinovih ulja proizvedenih u različitim regionima Libije [1]
  Karakterizacija organohlornih jedinjenja u zemljištu i uličnoj prašini na području grada Novog Sada – profil i procena rizika po zdravlje [1]
  Kombucha made from medical herbs - biological activity and fermentation parameters [1]
  Kombuha od lekovitog bilja - biološka aktivnost i parametri fermentacije [1]
  Matematički model reakcionog sistema za in situ epoksidovanje sojinog ulja persirćetnom kiselinom [1]
  Mathematical model of reaction sistem for in situepoxidation of soybean oil with peracetic acid [1]
  Mechanisms of hydrodesulphurization catalyst aging [1]
  Mehanizmi starenja katalizatora za hidrodesulfurizaciju [1]
  Mikološki i mikotoksikološki aspekti pojave plesni u začinima [1]
  Model bioprocesa proizvodnje enzima iz nusproizvoda prerade žita [1]
  Model bioprocesa proizvodnje etanola iz među- i nusproizvoda prerade šećerne repe [2]
  Model bioprocesa proizvodnje ksantana na efluentima prehrambene industrije [1]
  Modeling and optimization of wheat starch suspensions microfiltration [1]