Now showing items 104-123 of 403

  Title
  Farmakološki aktivne supstance kestena (Castanea sativa Mill.) [1]
  Farmakološko delovanje ekstrakata odabranih aromatičnih/lekovitih biljaka [1]
  Fenolni potencijal uljanih pogača [1]
  Filtracija kroz sloj granula od ekspandiranog polistirena sa elementima projektovanja filtra [1]
  Fitohemijske i funkcionalne karakteristike praškastih formi klijanaca pšenice, ovsa i ječma [1]
  Fizičke i senzorske karakteristike funkcionalnih prehrambenih namaza na bazi celuloznih hidrokoloida i brašna pogače uljane tikve [1]
  Fizičko-hemijske i katalitičke osobine ugljeničnih nanocevi sintetisanih metodom katalitičke hemijske depozicije iz gasne faze – korelacija sa osobinama primenjenih katalizatora na bazi prelaznih metala (Fe, Co, Ni) [1]
  Fluidodinamika protivstrujnog kontaktora gas-čvrsto-punjenje [1]
  Functional and antioxidant characteristics of beetroot pomace (Beta vulgaris) [1]
  Functional characteristics of the fermented tea beverage enriched with CoffeBerry® [1]
  Functional characteristics of vegetablefat/maltodextrin gel blends as a component for low calorie confectionery fat fillings [1]
  Functional hybrid materials based on aliphatic polyurethanes and inorganic fillers [1]
  Functional materials based on electrospun nanofibers [1]
  Funkcionalne i antioksidativne osobine tropa cvekle (Beta vulgaris) [1]
  Funkcionalne karakteristike fermentisanog čajnog napitka obogaćenog CoffeBerry®-jem [1]
  Funkcionalne karakteristike smeša maltodekstrina i namenske masti kao komponenti niskoenergetskih masnih punjenja za konditorske proizvode [1]
  Funkcionalni materijali na bazi elektrospinovanih nanovlakana [1]
  General hygienic parameters and selected bacterial pathogens during production of Serbian dry fermented sausages and investigation of the effects of heat treatment [1]
  Hemijski sastav i biološki potencijal ploda, soka i tropa kultivisane i divlje kupine (Rubus fruticosus L.) [1]
  Hemometrijski pristup analizi osmotske dehidratacije srebrnog karaša (Carassius gibelio) [1]