Now showing items 75-85 of 85

  Title
  Umetnička igra na televiziji:oblikotvorni principi stvaranja i realizacije televizijskog baleta [1]
  Umetnička igra na televiziji:оblikotvorni principi stvaranja i realizacije televizijskog baleta [1]
  Urodnjavanje javnih politika u Srbiji 2000‒2014: politike podrške porodici u kontekstu evropskih integracija [1]
  Uticaj transformacionog liderstva i komunikacije na organizacione ishode u školi [1]
  Višekriterijumski pristup organizaciji funkcionalnih zaštitnih zona prirodnih dobara u cilju smanjenja antropogenih uticaja [1]
  Voice Characteristics and MethodicalApproaches in the Voice Development for thePurpose of Professional Activities [1]
  Вишекритеријумски приступ организацији функционалних заштитних зона природних добара у циљу смањења антропогених утицаја [1]
  Ефекти екскурзије ученика основне школе као облик образовно-рекреативних и туристичких кретања у Војводини [1]
  Индивидуални и организациони корелати квалитета односа лидера и следбеника (LMX теорија) у туристичком и јавном сектору [1]
  Психолошке детерминанте предузетничке оријентације у сервисном сектору [1]
  Утицај трансформационог лидерства и комуникације на организационе исходе у школи [1]