Now showing items 718-737 of 790

  Title
  Детаљна луминесцентна хронологија последња два глацијално-интерглацијална циклуса Тителског лесног платоа [1]
  Детекција биоактивних супстанци одабраних врста гљива рода Ganoderma (Basidiomycota) и њихова биолошка активност [1]
  Детекција и анализа климатских региона у Србији [1]
  Дунав као саобраћајна артерија и осовина развоја у Републици Србији [1]
  Евалуација ефеката иновативности у функцији унапређења квалитета и лојалности гостију у ресторатерству Војводине [1]
  Експериментално одређивање параметара нуклеарне структуре активационим техникама [1]
  Еногастрономски туристички производ руралног подручја Шумадије и његов утицај на задовољство туриста [1]
  Ефекти интердисциплинарног учења еколошких садржаја у гимназији [1]
  Ефекти примене блога у настави биологије у гимназији [1]
  Ефекти примене мултимедије у настави физике у првом разреду средње стручне школе [1]
  Ефикасност примене електронског уџбеника у настави биологије у гимназији [1]
  Ефикасност примене образовно рачунарског софтвера у настави биологије у гимназији [1]
  Ефикасност примене системичког приступа у средњошколској настави органске хемије [1]
  Ефикасност програмиране наставе биологије уз помоћ компјутера у основној школи [1]
  Заступљени типови етичке климе у хотелима Копаоника и њихов утицај на пословне перформансе [1]
  Идентификација и анализа потенцијалних супстрата и инхибитора хуманих протеина подфамилије 1С алдо-кето редуктаза (AKR1C) добијених рекомбинантном експресијом [1]
  Излетничко-рекреативни туризам становништва Београда на простору града Београда, у Војводини, западној и источној Србији [1]
  Истраживање понашања потенцијалних туриста при избору туристичке дестинације на примеру Бачке [1]
  Квалитет агротуризма Војводине и његов утицај на ставове локалног становништва [1]
  Квалитет смештајних капацитета као индикатор развијености руралног туризма у Србији [1]