Now showing items 709-728 of 803

  Title
  Wide genetic approach of the wild boar (Sus Scrofa Linnaeus, 1758) population structure and phylogeography [1]
  Zastupljeni tipovi etičke klime u hotelima Kopaonika i njihov uticaj na poslovne performanse [1]
  Zastupljenost i karakterizacija influenca A virusa izolovanih iz respiratornih uzoraka pacijenata sa teritorije Južnobačkog okruga [1]
  Ω-Algebarski sistemi [1]
  Ω-Algebraic Structures [1]
  Акватични коридори биљних инвазија у Србији [1]
  Анализа мултикритеријумског система одлучивања туриста при одабиру туристичке дестинације Новог Сада [1]
  Аналитика друштвених мрежа као фактор промоције хотела у Србији [1]
  Апсолутно одређивање активности гама емитера помоћу једног детектора [1]
  Биоклиматска слика Западне Србије у функцији туризма [1]
  Биолошка активност и хемијски састав аутохтоних врста гљива Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. Gray, 1797 и Coprinellus truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys & Monclavo, 2001 [1]
  Боја лесно-палеоземљишних секвенци као показатељ палеоклиматских и палеоеколошких процеса [2]
  Валоризација и регионализација туристичко-географских потенцијала Старог Влаха и Рашке [1]
  Веза играња дигиталних игара са профилом вишеструких интелигенција ученика виших разреда основне школе [1]
  Војводина као дестинација гастрономског туризма [2]
  Гaстрономскa димензијa квaлитетa туристичког производa и њен утицaј нa стaвове посетилaцa грaдских центaрa Србије [1]
  Географски аспекти регионалног развоја Западног Поморавља [1]
  Геоморфолошко и хидролошко геонаслеђе Хомоља [1]
  Геонаслеђе Средњег и Доњег Подунавља у Србији: инвентар, геоконзервација и геотуризам [1]
  Геопросторни аспекти одрживости старих заната у Бачкој [1]