Now showing items 678-697 of 790

  Title
  Uticaj ugljeničnih nanomaterijala na ponašanje odabranih hidrofobnih organskih jedinjenja u akvatičnim sistemima [1]
  Uticaj unapređenih tretmana elektrokinetičke remedijacije na mobilnost i uklanjanje metala u sedimentu [1]
  Uticaj žučnih kiselina na transportne procese odabranih lekova u in vitro eksperimentima [1]
  Uticaj γ-zračenja na antioksidativni sistem odabranih genotipova soje i pojava oksidativnog stresa [1]
  Uvođenje novih upravljačkih mjera u zaštićenim područjima sa ciljem unapređenja modela zaštite prirode u Crnoj Gori [1]
  Valorizacija i regionalizacija turističko-geografskih potencijala Starog Vlaha i Raške [1]
  Valorization and regionalization of tourist-geographical values of Stari Vlah and Raska region [1]
  Veza igranja digitalnih igara sa profilom višestrukih inteligencija učenika viših razreda osnovne škole [1]
  Vojvodina as destination of gastronomic tourism [1]
  Vojvodina kao destinacija gastronomskog turizma [1]
  Voltametrijska karakterizacija i određivanje odabranih neonikotinoida primenom različitih elektroda na bazi ugljenika [1]
  Voltametrijske metode na bazi jednostavnih i savremenih elektroda/senzora za određivanje odabranih analita od farmakološkog značaja [1]
  Voltametrijske metode zasnovane na primeni jednostavnih i savremenih elektroda/senzora na bazi ugljeničnih materijala za određivanje vodonik-peroksida u odabranim uzorcima [1]
  Voltametrijske metode zasnovane na ugljeničnim elektrodama modifikovane kompozitima na bazi višezidnih ugljeničnih nanocevi i čestica bizmuta ili antimona za određivanje odabranih ciljnih analita [1]
  Voltammetric characterization and determination of selected neonicotinoids using different carbon-based electrodes [1]
  Voltammetric methods based on carbon electrodes modified with multi walled carbon nanotubes and bismuth and antimony particles based composites for determination of selected target analytes [1]
  Voltammetric methods based on simple and contemporary electrodes/sensors for the determination of selected analytes of pharmacological significance [1]
  Voltammetric methods based on the application of simple and contemporary carbonaceousmaterials-based electrodes/sensors for the determination of hydrogen-peroxide in the selected samples [1]
  Vrste tribusa Scandicae (Apiaceae Lindley 1836, subfam. Apioideae) potencijalni izvor biološki i farmakološki aktivnih sekundarnih biomolekula [1]
  Wide genetic approach of the wild boar (Sus Scrofa Linnaeus, 1758) population structure and phylogeography [1]