Now showing items 669-688 of 790

  Title
  Uticaj modifikovanih steroidnih jedinjenja na ćelijski ciklus, indukciju apoptoze i nastanak genetskih oštećenja u humanim tumorskim ćelijama [1]
  Uticaj oksidacionih procesa na bazi ozona, vodonik-peroksida i UV zračenja na sadržaj i reaktivnost prirodnih organskih materija u vodi [1]
  Uticaj ozona na uklanjanje zagađujućih materija iz površinske vode procesima koagulacije flokulacije i obsorpcije [1]
  Uticaj promene fizičko-hemijskih uslova i odabranih tretmana na mobilnost metala u sistemu sediment/voda [1]
  Uticaj prostornog razvoja i prostornih transformacija na društveno-geografske elemente u Kolubarskom okrugu [1]
  Uticaj raličitih supstrata na morfološka,fiziološka i hemijska svojstva odabranih sojeva gljve bukovače Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. 1871 [1]
  Uticaj subhroničnog tretmana akrilamidom na histološke i biohemijske karakteristike jetre juvenilnih mužjaka pacova [1]
  Uticaj temperature vazduha na sezonalnost mortaliteta u Novom Sadu [1]
  Uticaj tretmana akrilamidom na endokrini pankreas pacova [1]
  Uticaj ugljeničnih nanomaterijala na ponašanje odabranih hidrofobnih organskih jedinjenja u akvatičnim sistemima [1]
  Uticaj unapređenih tretmana elektrokinetičke remedijacije na mobilnost i uklanjanje metala u sedimentu [1]
  Uticaj žučnih kiselina na transportne procese odabranih lekova u in vitro eksperimentima [1]
  Uticaj γ-zračenja na antioksidativni sistem odabranih genotipova soje i pojava oksidativnog stresa [1]
  Uvođenje novih upravljačkih mjera u zaštićenim područjima sa ciljem unapređenja modela zaštite prirode u Crnoj Gori [1]
  Valorizacija i regionalizacija turističko-geografskih potencijala Starog Vlaha i Raške [1]
  Valorization and regionalization of tourist-geographical values of Stari Vlah and Raska region [1]
  Veza igranja digitalnih igara sa profilom višestrukih inteligencija učenika viših razreda osnovne škole [1]
  Vojvodina as destination of gastronomic tourism [1]
  Vojvodina kao destinacija gastronomskog turizma [1]
  Voltametrijska karakterizacija i određivanje odabranih neonikotinoida primenom različitih elektroda na bazi ugljenika [1]