Now showing items 632-651 of 760

  Title
  Uopštena rešenja nekih klasa frakcionih parcijalnih diferencijalnih jednačina [1]
  Uopšteni stohastički procesi sa primenama u rešavanju jednačina [1]
  Uporedni pregled morfo-anatomskih karakteristika biljnih organa i analiza etarskih ulja sa njihovom primenom u taksonomiji odabranih rodova tribusa Inuleae Cass. (Compositae) [1]
  Uporedno FTIR spektroskposko ispitivanje N-H···O i N-H···π vodonične veze odabranih N-supstituisanih amida [1]
  Upotreba fazi logike u relacionim bazama podataka [1]
  Uticaj fizičko-geografskih faktora na planiranje i pejzažno uređenje infrastrukturnog koridora - autoputa Beograd - Novi Sad [1]
  Uticaj GeoGebra-e na predavanje i učenje analitičke geometrije u srednjoj školi [1]
  Uticaj imidža i ukupnog zadovoljstva u destinaciji na lojalnost potrošača u turizmu - primer Srbije [1]
  Uticaj klimatskih promena na vezivanje ugljenika, rast i biodiverzitet bukovih šuma u Srbiji [1]
  Uticaj ličnosti na brend destinacije i turističko ponašanje na primeru lokaliteta kulturne rute [1]
  Uticaj modifikovane strategije Znam-Želim da znam-Naučio sam na postignuća i metakogniciju učenika u osnovnoškolskoj nastavi fizike [1]
  Uticaj modifikovanih steroidnih jedinjenja na ćelijski ciklus, indukciju apoptoze i nastanak genetskih oštećenja u humanim tumorskim ćelijama [1]
  Uticaj oksidacionih procesa na bazi ozona, vodonik-peroksida i UV zračenja na sadržaj i reaktivnost prirodnih organskih materija u vodi [1]
  Uticaj ozona na uklanjanje zagađujućih materija iz površinske vode procesima koagulacije flokulacije i obsorpcije [1]
  Uticaj promene fizičko-hemijskih uslova i odabranih tretmana na mobilnost metala u sistemu sediment/voda [1]
  Uticaj prostornog razvoja i prostornih transformacija na društveno-geografske elemente u Kolubarskom okrugu [1]
  Uticaj raličitih supstrata na morfološka,fiziološka i hemijska svojstva odabranih sojeva gljve bukovače Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. 1871 [1]
  Uticaj subhroničnog tretmana akrilamidom na histološke i biohemijske karakteristike jetre juvenilnih mužjaka pacova [1]
  Uticaj temperature vazduha na sezonalnost mortaliteta u Novom Sadu [1]
  Uticaj tretmana akrilamidom na endokrini pankreas pacova [1]