Now showing items 294-313 of 790

  Title
  Kinetika i mehanizam uklanjanja odabranih metala iz vode adsorpcijom na aminofunkcionalizovanom ugljeničnom nanomaterijalu [1]
  Kinološki aspekti lovnog turizma u Srbiji [1]
  Kognitivno opterećenje učenika drugog razred gimnazije u nastavi fizike [1]
  Kognitivno-vizuelni pristup zasnovan na grafičkom prikazu funkcije u rešavanju matematičkih problema [1]
  Kolokacioni postupci za rešavanje singularno perturbovanih problema [1]
  Komparativna analiza programa biologije za osnovnu školu u Srbiji i drugim evropskim zemljama [1]
  Komparativni efekti muzičkih festivala na lokalnu zajednicu i turizam EXIT versus SZIGET [1]
  Kompleksi Co(III), Ni(II) i Cu(II) sa hidrazonima nekih 2-piridil-ketona [1]
  Kompleksi nekih prelaznih metala sa Šifovim bazama aminogvanidina [1]
  Koncept kreativnog grada u razvoju turizma Novog Sada [1]
  Konceptualni okvir za procenu socijalne ranjivosti od prirodnih hazarda u Srbiji [1]
  Kondenzacioni poredak, kondenzaciona ekvivalencija i reverzibilnost relacijskih struktura [1]
  Konkurentnost Jablaničkog okruga kao turističke destinacije [1]
  Konkurentnost Vojvodine kao destinacije ruralnog turizma [1]
  Konstruktivistički pristup zasnovan na primeni mapa uma u nastavi fizike u osnovnoj školi [1]
  Korelacija između sastava i svojstava amorfnog As2S3 dopiranog bizmutom [1]
  Kvalitet agroturizma Vojvodine i njegov uticaj na stavove lokalnog stanovništva [1]
  Kvalitet proizvoda i usluga u velnes centrima kao faktor konkurentnosti hotela u Sloveniji [1]
  Kvalitet smeštajnih kapaciteta kao indikator razvijenosti ruralnog turizma u Srbiji [1]
  Kvazi Njutnovi postupci za probleme stohastičkog programiranja [1]