Now showing items 290-309 of 760

  Title
  Kompleksi Co(III), Ni(II) i Cu(II) sa hidrazonima nekih 2-piridil-ketona [1]
  Kompleksi nekih prelaznih metala sa Šifovim bazama aminogvanidina [1]
  Koncept kreativnog grada u razvoju turizma Novog Sada [1]
  Konceptualni okvir za procenu socijalne ranjivosti od prirodnih hazarda u Srbiji [1]
  Kondenzacioni poredak, kondenzaciona ekvivalencija i reverzibilnost relacijskih struktura [1]
  Konkurentnost Jablaničkog okruga kao turističke destinacije [1]
  Konkurentnost Vojvodine kao destinacije ruralnog turizma [1]
  Konstruktivistički pristup zasnovan na primeni mapa uma u nastavi fizike u osnovnoj školi [1]
  Korelacija između sastava i svojstava amorfnog As2S3 dopiranog bizmutom [1]
  Kvalitet agroturizma Vojvodine i njegov uticaj na stavove lokalnog stanovništva [1]
  Kvalitet proizvoda i usluga u velnes centrima kao faktor konkurentnosti hotela u Sloveniji [1]
  Kvalitet smeštajnih kapaciteta kao indikator razvijenosti ruralnog turizma u Srbiji [1]
  Kvazi Njutnovi postupci za probleme stohastičkog programiranja [1]
  Lattice-valued intuitionistic preference structures and applications [1]
  Line search methods with variable sample size [1]
  Liquid scintillation spectrometer optimization during alpha and beta emitters determination in waters [1]
  Local methods for relational structures and their weak Krasneralgebras [1]
  Lokalnemetode za relacione strukture i njihove slabe Krasnerove algebre [1]
  Lovni turizam u zaštićenim područjima Vojvodine [1]
  Luminescent properties of lithium-indium oxide doped with rare earth ions [1]