Now showing items 208-227 of 803

  Title
  Fitohemijska karakterizacija i biološka aktivnost odabranih vrsta tribusa Urticeae i Parietarieae (Urticaceae Juss.) [1]
  Fitohemijski sastav, lekoviti potencijal i senzorne karakteristike sorti vrsta Brassica oleracea L. i Brassica rapa L. (Brassicaceae) iz organskog i konvencionalnog sistema proizvodnje [1]
  Fitohemijski skrining i biološka aktivnost ekstrakata i tradicionalnih proizvoda od plodova divljih ruža (Rosa L.;Rosaceae) [1]
  Fitohemijski skrining i procena antioksidantnog i antiinflamatornog potencijala sekundarnih biomolekula u vrstama roda Plantago L. [1]
  Fizičke karakteristike zemljišta i distribucija teških metala na gradskom području Novog Sada [1]
  Fizičko-hemijska karakterizacija binarnih smeša jonskih tečnosti i laktona i njihova primena kao elektrolita za litijum-jonske baterije [1]
  Fiziološke adaptacije bukve (Fagus sylvatica L.), smrče (Picea abies (L.) Karsten) i jele (Abies alba Mill.) na sezonsko variranje abiotičkih činilaca u četiri zaštićena planinska staništa Republike Srbije [1]
  Fiziološki aspekti otpornosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), cera (Quercus cerris L.) i crne topole (Populus nigra L.) u uslovima vodnog deficita [1]
  Fiziološki aspekti potencijala vrba (Salix spp.) u asistiranoj fitoremedijaciji kadmijuma upotrebom limunske kiseline [1]
  Fononske specifičnosti i termodinamika kristalnih nanostruktura [1]
  Forest protected area management in Serbia and realisation of conservation objectives [1]
  Formation of cobalt(II) halide complexes in molten mixtures of inorganic salts with polar organic compounds [1]
  Fotokatalitička aktivnost dopovanog titan(IV)-oksida u razgradnji nekih pesticida [1]
  Fotokatalitička stabilnost odabranih aktivnih komponenata kardiovaskularnih lekova: kinetika, mehanizam i toksičnost intermedijera [1]
  Fotolitička i fotokatalitička razgradnja odabranih herbicida u vodenoj sredini [1]
  Fotolitička i fotokatalitička razgradnja odabranih psihoaktivnih komponenata lekova u vodenoj sredini [1]
  Functional traits and species distribution modelling of hoverflies (Diptera:Syrphidae) in Southeast Europe in assessment of extinction risk [1]
  Funkcionalni karakteri i modelovanje distribucije vrsta osolikih muva (Diptera: Syrphidae) jugoistočne Evrope u proceni rizika od izumiranja [1]
  Fuzzy logic usage in relational databases [1]
  Games on Boolean algebras [1]