Now showing items 197-216 of 794

  Title
  Fauna insekata polinatora u Vojvodini: diverzitet, brojnost i procena vrednosti ekosistemske usluge polinacije [1]
  Fauna of hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Greece [1]
  Fauna of insect pollinators in Vojvodina: diversity, abundance and valuation of ecosystem service of pollination [1]
  Fauna osolikih muva (Diptera: Syrphidae) Grčke [1]
  Fertility decline in Sremska Mitrovica and Šabac [1]
  Filetički odnosi unutar sekcije SynochetaLegrand, 1946 (Crustacea, Isopoda, Oniscidea)Balkanskog poluostrva [1]
  Fitohemijska karakterizacija i biohemijska ispitivanja plodova vrsta roda Sorbus L. 1753 (Rosaceae, Maloideae) kao izvora prirodnih nutraceutika [1]
  Fitohemijska karakterizacija i biološka aktivnost odabranih vrsta tribusa Urticeae i Parietarieae (Urticaceae Juss.) [1]
  Fitohemijski sastav, lekoviti potencijal i senzorne karakteristike sorti vrsta Brassica oleracea L. i Brassica rapa L. (Brassicaceae) iz organskog i konvencionalnog sistema proizvodnje [1]
  Fitohemijski skrining i biološka aktivnost ekstrakata i tradicionalnih proizvoda od plodova divljih ruža (Rosa L.;Rosaceae) [1]
  Fitohemijski skrining i procena antioksidantnog i antiinflamatornog potencijala sekundarnih biomolekula u vrstama roda Plantago L. [1]
  Fizičke karakteristike zemljišta i distribucija teških metala na gradskom području Novog Sada [1]
  Fizičko-hemijska karakterizacija binarnih smeša jonskih tečnosti i laktona i njihova primena kao elektrolita za litijum-jonske baterije [1]
  Fiziološke adaptacije bukve (Fagus sylvatica L.), smrče (Picea abies (L.) Karsten) i jele (Abies alba Mill.) na sezonsko variranje abiotičkih činilaca u četiri zaštićena planinska staništa Republike Srbije [1]
  Fiziološki aspekti otpornosti hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), cera (Quercus cerris L.) i crne topole (Populus nigra L.) u uslovima vodnog deficita [1]
  Fiziološki aspekti potencijala vrba (Salix spp.) u asistiranoj fitoremedijaciji kadmijuma upotrebom limunske kiseline [1]
  Fononske specifičnosti i termodinamika kristalnih nanostruktura [1]
  Forest protected area management in Serbia and realisation of conservation objectives [1]
  Formation of cobalt(II) halide complexes in molten mixtures of inorganic salts with polar organic compounds [1]
  Fotokatalitička aktivnost dopovanog titan(IV)-oksida u razgradnji nekih pesticida [1]