Now showing items 661-680 of 803

  Title
  Uklanjanje arsena u tretmanu vode za piće primenom sorpcionih i koagulacionih procesa [1]
  Uklanjanje benzofenona i kofeina procesima prečišćavanja voda [1]
  Uklanjanje metala iz vode primenom stabilisanog i „zelenom“ sintezom produkovanog nano gvožđa (0) [1]
  Uloga bakteriofaga familije Siphoviridae u lizogenoj konverziji vrste Bordetella bronchiseptica i njihov antimikrobni potencijal [1]
  Uloga insulinskih i IGF1 receptora u regulaciji steroidogeneze i mitohondrijallne biogenze u Leydigovim ćelijama [1]
  Uloga mera sličnosti u analizi vremenskih serija [1]
  Unapređivanje elektrokinetičke remedijacije sedimenta zagađenog teškim metalima [1]
  Uopštena rešenja nekih klasa frakcionih parcijalnih diferencijalnih jednačina [1]
  Uopšteni stohastički procesi sa primenama u rešavanju jednačina [1]
  Uporedni pregled morfo-anatomskih karakteristika biljnih organa i analiza etarskih ulja sa njihovom primenom u taksonomiji odabranih rodova tribusa Inuleae Cass. (Compositae) [1]
  Uporedno FTIR spektroskposko ispitivanje N-H···O i N-H···π vodonične veze odabranih N-supstituisanih amida [1]
  Upotreba fazi logike u relacionim bazama podataka [1]
  Uticaj fizičko-geografskih faktora na planiranje i pejzažno uređenje infrastrukturnog koridora - autoputa Beograd - Novi Sad [1]
  Uticaj GeoGebra-e na predavanje i učenje analitičke geometrije u srednjoj školi [1]
  Uticaj imidža i ukupnog zadovoljstva u destinaciji na lojalnost potrošača u turizmu - primer Srbije [1]
  Uticaj klimatskih promena na vezivanje ugljenika, rast i biodiverzitet bukovih šuma u Srbiji [1]
  Uticaj ličnosti na brend destinacije i turističko ponašanje na primeru lokaliteta kulturne rute [1]
  Uticaj modifikovane strategije Znam-Želim da znam-Naučio sam na postignuća i metakogniciju učenika u osnovnoškolskoj nastavi fizike [1]
  Uticaj modifikovanih steroidnih jedinjenja na ćelijski ciklus, indukciju apoptoze i nastanak genetskih oštećenja u humanim tumorskim ćelijama [1]
  Uticaj oksidacionih procesa na bazi ozona, vodonik-peroksida i UV zračenja na sadržaj i reaktivnost prirodnih organskih materija u vodi [1]