Now showing items 473-492 of 559

  Title
  Uticaj biopsihosocijalnih faktora na ishod rehabilitacije pacijenata nakon lumbalne mikrodiskektomije [1]
  Uticaj darbepoetina alfa na broj glomerula novorođenih miševa sa intrauterusnom restrikcijom rasta [1]
  Uticaj dnevno-noćnog ritma arterijskog krvnog pritiska na funkciju i geometriju leve pretkomore i komore srca [1]
  Uticaj dužine ekspozicije heroinu na egzekutivne funkcije opijatskih zavisnika [1]
  Uticaj dužine hidrofobnog segmenta homolognih polisorbata na termodinamičke parametre binarnih mešovitih micela polisorbata i Tritona X-100 [1]
  Uticaj estara ftalne kiseline na tiroidnu funkciju [1]
  Uticaj farmaceutsko-tehnološke formulacije u obliku mikrovezikula sa alginatom na resorpciju gliklazida iz digestivnog trakta pacova [1]
  Uticaj ftalata iz spoljašnje sredine na neke metaboličke poremećaje [1]
  Uticaj gaziranih pića na tvrda zubna tkiva - in vitro studija [1]
  Uticaj kliničkih i neuropsiholoških parametara na karakteristike hoda obolelih od Parkinsonove bolesti [1]
  Uticaj kognitivnih i motoričkih sposobnosti na stepen socijalne participacije kod obolelih od multiple skleroze [1]
  Uticaj lokalnog anestetika na bol posle laparoskopske holecistektomije [1]
  Uticaj medicinske rehabilitacije na kvalitet života operativno i neoperativno lečenih pacijenata sa lumbalnom radikulopatijom [1]
  Uticaj metformina na nastanak deficita vitamina B12 kod pacijenata sa tipom 2 dijabetes melitusa [1]
  Uticaj metoda otiskivanja i angulacije implanata na tačnost definitivnog radnog modela za izradu implantno nošenih zubnih nadoknada [1]
  Uticaj operacije katarakte na vrednost intraokularnog pritiska [1]
  Uticaj organofosfornih pesticida na pojavu nespuštenog testisa [1]
  Uticaj pojedinih komponenti zdravlja na kvalitet života starih [1]
  Uticaj pola, težine i dužine trajanja oboljenja na kontaktnu senzibilizaciju kod obolelih od vulgarne psorijaze [1]
  Uticaj postoperativne vizite anesteziologa na zadovoljstvo bolesnika anestezijom posle rekonstrukcije prednjeg ukrštenog ligamenta kolena [1]