Now showing items 201-220 of 559

  Title
  Kliničke, angiografske i terapijske specifičnosti akutnog infarkta miokarda sa ST elevacijom kod osoba starijih od 75 godina [1]
  Klinički i prognostički značaj ekspresije gena EVI1 u akutnoj mijeloidnoj leukemiji [1]
  Klinički značaj minimalno invazivne hirurgije u terapiji akutnog apendicitisa u dečjem uzrastu [1]
  Klinički značaj načina određivanja torakalnih indeksa u dijagnostici i terapijskom tretmanu pektus ekskavatuma kod dece [1]
  Knee joint proprioception after anterior cruciate ligament tear in professional athletes [1]
  Komparacija kliničkog i patološko-morfološkog nalaza akutnog respiratornog distres sindroma [1]
  Komparativno in vitro ispitivanje efekata ugljeničnih nanocevi u normalnim i malignim ćelijama pluća [1]
  Koncentracije antihipertenzivnih lekova kod davalaca krvi [1]
  Kontaktna senzibilizacija kod obolelih od hronične venske insuficijencije [1]
  Konvencionalni, konformalni i fuzionisani modalitet planiranja radioterapije planocelularnog karcinoma glave i vrata [1]
  Korelacija klinički i patohistološki određene lateralne margine kod bazocelularnog karcinoma kože [1]
  Korelacija kliničkog i radiološkog nalaza sa prisustvom neuropsiholoških posledica kod povređenih sa blagim traumatskim oštećenjem mozga [1]
  Korelacija nalaza intraoperativnog neurofiziološkog monitoringa sa kliničkim nalazom kod prednje mikrodiskektomije vratnog segmenta kičme [1]
  Korelacija ultrazvučnih karakteristika ateroskleroze karotidnih arterija i prisustva kardiometaboličkih faktora rizika kod bolesnika sa ishemijskim moždanim udarom [1]
  Kretanje utvrđenih profesionalnih zaraznih oboljenja kod radnika na teritoriji Vojvodine [1]
  Kvalitet života kod dece i omladine sa cerebralnom paralizom [1]
  Kvalitet života nakon operacije i medicinske rehabilitacije kuka kod osoba starije životne dobi [1]
  Kvalitet života odraslih osoba sa motornim invaliditetom na teritoriji Vojvodine [1]
  Left ventricular function and circadian rhythm of the arterial blood pressure in gestational hypertension [1]
  Lipocalin 2 biomarker in diagnosis of primary glomerulonephritis [1]