Now showing items 453-472 of 559

  Title
  Učestalost i prognostički značaj genskih alteracija u tumorskim ćelijama i njihova povezanost sa kliničko-patološkim karakteristikama bolesnika sa ranim stadijumom adenokarcinoma bronha [1]
  Učestalost i tipovi mutacija receptora epidermalnog faktora rasta u invazivnim adenokarcinomima pluća [1]
  Učestalost povreda kod intenzivno fizički aktivnih adolescenata [1]
  Učestalost, vrsta i lokalizacija premalignih i malignih lezija kože kod bolesnika nakon transplantacije bubrega [1]
  Uloga Blastocistis hominisa u razvoju kolitisa kod dece [1]
  Uloga histeroskopije u tretmanu infertiliteta postupcima vantelesne oplodnje [1]
  Uloga inhibitora vaskularnog endotelnog faktora rasta u terapiji dijabetičnog makularnog edema [1]
  Uloga naslednih činilaca u nastanku tromboze dubokih vena [1]
  Uloga žučnih kiselina u epigenetskoj regulaciji oksidativnog stresa i apoptoze u normalnim i malignim ćelijama [1]
  Ultrasonografija pluća kao dijagnostička metoda u neonatalnoj intenzivnoj jedinici [1]
  Ultrasonografija pluća u dijagnostici i praćenju pneumonija kod dece [1]
  Ultrasound diagnosis of inflammatory bowel disease in comparison with magnetic resonance imaging in children and adolescence [1]
  Ultrazvučna dijagnostika upalnih oboljenja creva u komparaciji sa magnetnom rezonancom u dečjem i adolescentnom dobu [1]
  Uporedna analiza rezultata operativnog lečenja ingvinalnih hernija beztenzionim i konvencionalnim tehnikama [1]
  upotreba i racionalnost farmakoterapijske prakse [1]
  Upper airway dimensions in class II/1 malocclusion [1]
  use and rational pharmacotherapy practice [1]
  Uticaj anjonskog i nejonskog tenzida na fizičko-hemijske osobine vodenih rastvora makromolekula [1]
  Uticaj antiseptika i antibiotika na formiranje bakterijskog biofilma na različito teksturisanim silikonskim implantatima za dojku [1]
  Uticaj apigenina i natrijum-deoksiholata na biološku raspoloživost raloksifena [1]