Now showing items 122-141 of 559

  Title
  Factors affecting blood pressure in people diagnosed with hypertension in primary health care [1]
  Faktori koji utiču na postignute vrednosti krvnog pritiska osoba sa dijagnostikovanom arterijskom hipertenzijom na nivou primarne zdravstvene zaštite [1]
  Faktori rizika i javnozdravstveni značaj infekcije krvi izazvane multirezistentnim bakterijama Acinetobacter spp. [1]
  Faktori rizika koji utiču na ishod respiratorne rehabilitacije kod pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća [1]
  Faktori rizika za pad i funkcionalna sposobnost starih osoba [1]
  Faktori rizika za pojavu lumbalnog bola kod medicinskih sestara - tehničara [1]
  Faktori rizika značajni za nastanak dehiscencije staplerskih anastomoza kod pacijenata operisanih zbog karcinoma rektuma [1]
  Fall risk factors and functionality in elderly persons [1]
  Farmakoepidemiologija antidijabetičnih lekova i odnos pacijenata prema leku i lečenju dijabetes melitusa tipa 2 u Republici Srpskoj [1]
  Farmakokinetika metotreksata kod dece [1]
  Farmakološki efekti etarskog ulja ruzmarina Rosmarinus officinalis, L. (Lamiaceae), na miševima soja NMRI-Haan i pacovima soja Wistar [1]
  Farmakološki efekti sirupa i tinkture timijana [1]
  Farmakoterapijski protokoli za primenu antibiotika u hirurškoj jedinici intenzivne terapije [1]
  Fenotipske i genotipske karakteristike makrolid rezistentnog Streptococcus pneumoniae [1]
  Fenotipsko i genotipsko dokazivanje karbapenemaza kod multirezistentnih sojeva Escherichia coli i Klebsiella pneumoniae [1]
  Fibrinolytic mechanism disorders in patients withvenous thrombosis [1]
  Fizičko-hemijske karakteristike mešovitih micela soli žučnih kiselina i nejonskih surfaktanata [1]
  Fizikalna terapija primenom lasera male snage u subakutnom lumbalnom bolnom sindromu [1]
  Folic acid and treatment of depression [1]
  Folna kiselina u terapiji depresivnog poremećaja [1]