Now showing items 193-212 of 571

  Title
  Karakteristike glave očnog živca i peripapilarnih retinalnih nervnih vlakana kod pacijenata sa glaukomom [1]
  Karakteristike toka plućne tuberkuloze kod obolelih od šećerne bolesti [1]
  Kardijalni biomarkeri kao prediktori težine i ishoda egzacerbacije hronične opstruktivne bolesti pluća [1]
  Kardijalni biomarkeri u predviđanju operativnog rizika kardiohirurških bolesnika sa oslabljenom sistolnom funkcijom leve komore [1]
  Kardiotoksični efekat hemioterapije kod obolelih od nemikrocelularnog karcinoma bronha sa uznapredovalim stadijumom bolesti [1]
  Kardiovaskularni lekovi u vanbolničkim uslovima na teritoriji Novog Sada [1]
  Klinička efikasnost programa vežbi lumbalne stabilizacije i torakalne mobilizacije u sanaciji hroničnog lumbalnog bola [1]
  Klinička procena neuromišićne blokade intraoperativnim neurofiziološkim monitoringom [1]
  Klinička vrednost određivanja Ki-67 proliferativnog indeksa u karcinomima dojke sa pozitivnim hormonskim receptorima [1]
  Klinička vrednost određivanja prisustva tumor infiltrišućih limfocita u bolesnica sa karcinomom dojke [1]
  Kliničke i dermoskopske karakteristike displastičnih nevusa [1]
  Kliničke i patohistološke karakteristike urođenog rascepa vrata u prednjoj srednjoj liniji i njihov značaj za diferencijalnu dijagnozu i hirurško lečenje [1]
  Kliničke, angiografske i terapijske specifičnosti akutnog infarkta miokarda sa ST elevacijom kod osoba starijih od 75 godina [1]
  Klinički i prognostički značaj ekspresije gena EVI1 u akutnoj mijeloidnoj leukemiji [1]
  Klinički značaj minimalno invazivne hirurgije u terapiji akutnog apendicitisa u dečjem uzrastu [1]
  Klinički značaj načina određivanja torakalnih indeksa u dijagnostici i terapijskom tretmanu pektus ekskavatuma kod dece [1]
  Knee joint proprioception after anterior cruciate ligament tear in professional athletes [1]
  Knowledge, attitude and practices of healthcare workers regarding the seasonal influenza vaccination in South Bačka district [1]
  Komparacija kliničkog i patološko-morfološkog nalaza akutnog respiratornog distres sindroma [1]
  Komparativno in vitro ispitivanje efekata ugljeničnih nanocevi u normalnim i malignim ćelijama pluća [1]