Now showing items 124-143 of 155

  Title
  Могућност побољшања адхезије УВ акрилног премаза на подлози од термотретираног дрвета букве [1]
  Могућност примјене аерофотограметрије при уређајној (састојинској) инвентури шума у Републици Српској [1]
  Најчешће микозе и псеудомикозе питомог кестена, са посебним освртом на врсту Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [1]
  Однос државе и приватних шумовласника према шуми као основ дефинисања модела панирања газдовања шумама у Србији [1]
  Одређивање шумских фитоценоза Kосмаја комбиновањем стандардног фитоценолошког метода и фотоинтерпретације [1]
  Организација система управљања и типови управљача заштићених подручја у Србији [1]
  Планирање предела као инструмент просторног развоја Србије [1]
  Плански приступ газдовању буковим шумама у Србији [1]
  Примена Аналитичког хијерархиског процеса (АХП) и партиципативног одлучивања у управљању Националним парком Фрушка гора [1]
  Принцип одрживости (трајности) у приватним шумама у Србији [1]
  Производни потенцијал дрвне биомасе и утицај на циљеве газдовања шумама [1]
  Проучавање паразитских гљива на дивљој трешњи (Prunus avium L.) са посебним освртом на биоекологију Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) J. Schroet. [1]
  Процена генетског потенцијала таксодијума (Taxodium distichum (L.) Rich.) у семенској састојини код Бачке Паланке [1]
  Процена потенцијалне ерозије земљишта применом USLE и PESERA модела на подручју слива акумулације Првонек [1]
  Процес ацидификације као фактор деградације земљишта на подручју источне Србије [1]
  Развој методологије за одређивање зона заштите од површинског наноса на експерименталним деоницама слива реке Дрине [1]
  Рано утврђивање компатибилности Sato-Zakura трешања и домаћих подлога спајањем калуса у условима in vitro [1]
  Стање и развој састојина букве, јеле и смрче прашумског порекла у Србији као основ за планирање и обезбеђивање природи блиског газдовања [1]
  Структурна, еколошка и социолошка истраживања травњака рекреативних површина [1]
  Таксономска и еколошка истраживања врста рода Vaccinium L. у Србији [1]