Now showing items 115-134 of 171

  Title
  Zener model viscoelasticity for orthotropic solid and application in mechanics of wood. [1]
  Zenerov model viskoelastičnosti za ortotropno čvrsto telo i njegova primena u mehanici drveta [1]
  Анализа антропогених утицаја на природне ресурсе у зони рударског басена "Колубара" даљинском детекцијом [1]
  Анализа обрадљивости храстовине при обимном глодању [1]
  Анатомске особине стабала Taxodium distichum (L.) Rich. на алувијалним стаништима у Србији [1]
  Варијабилност фенотипских и морфолошких карактеристика млеча у природним и урбаним популацијама [1]
  Вегетација влажних станишта у Србији у условима климатских промена [1]
  Вишекритеријумско одлучивање у функцији конзервације земљишних и водних ресурса брдско-планинских подручја Централне Србије [1]
  Генетички потенцијал веза (Ulmus laevis Pall.) за производњу наменског садног материјала [1]
  Диверзитет врста рода Phytophthora и њихова улога у пропадању стабала у лишћарским шумама у Србији [1]
  Евалуација употребног потенцијала паркова Београда у функцији операционализације процеса пејзажног пројектовања [1]
  Еколошке и естетске функције зелених површина дуж главних магистралних праваца на подручју Београда [1]
  Еколошки и економски ефекти одрживог управљања земљишним ресурсима планинског подручја општине Љубовија [1]
  Ерозија као фактор деградације предела у скијашким центрима Србије [1]
  Ефекти противерозионих радова на стање ерозије у Грделичкој клисури и Врањској котлини [1]
  Ефекти противерозионих радова у сливу реке Јабланице узводно од будуће водне акумулације Ровни [1]
  Заштита од ерозије и бујичних поплава као елемент система заштите животне средине на територији града Београда [1]
  Истраживање утицаја пречника и квалитета букове обловине на количину главних и споредних производа у пиланској преради дрвета [1]
  Конзервација и усмерено коришћење генофонда црне тополе (Populus nigra L.) на подручју Великог ратног острва [1]
  Мала и средња предузећа за откуп, прераду и пласман недрвних шумских производа, као чинилац развоја шумарства приватног сектора у Србији [1]