Now showing items 108-127 of 171

  Title
  Variability of anatomical, physiological and morphological traits of different European beech provenances in Serbia [1]
  Variability of phenotypic and morphological characteristics of maple in natural and urban habitats [1]
  Variability of terpene composition and morphological characteristics of Taxus baccata L. needles from Serbia [1]
  Varijabilnost anatomskih, fizioloških i morfoloških karakteristika različitih provenijencija bukve u Srbiji [1]
  Varijabilnost terpenskog sastava i morfoloških karakteristika četina Taxus baccata L. u Srbiji [1]
  Vegetation of wetlands in Serbia under the changing climate conditions [1]
  Watering regime influence on characteristics of pedunculate oak (Quercus robur L.) habitats in Ravni Srem [1]
  Zener model viscoelasticity for orthotropic solid and application in mechanics of wood. [1]
  Zenerov model viskoelastičnosti za ortotropno čvrsto telo i njegova primena u mehanici drveta [1]
  Анализа антропогених утицаја на природне ресурсе у зони рударског басена "Колубара" даљинском детекцијом [1]
  Анализа обрадљивости храстовине при обимном глодању [1]
  Анатомске особине стабала Taxodium distichum (L.) Rich. на алувијалним стаништима у Србији [1]
  Варијабилност фенотипских и морфолошких карактеристика млеча у природним и урбаним популацијама [1]
  Вегетација влажних станишта у Србији у условима климатских промена [1]
  Вишекритеријумско одлучивање у функцији конзервације земљишних и водних ресурса брдско-планинских подручја Централне Србије [1]
  Генетички потенцијал веза (Ulmus laevis Pall.) за производњу наменског садног материјала [1]
  Диверзитет врста рода Phytophthora и њихова улога у пропадању стабала у лишћарским шумама у Србији [1]
  Евалуација употребног потенцијала паркова Београда у функцији операционализације процеса пејзажног пројектовања [1]
  Еколошке и естетске функције зелених површина дуж главних магистралних праваца на подручју Београда [1]
  Еколошки и економски ефекти одрживог управљања земљишним ресурсима планинског подручја општине Љубовија [1]