Now showing items 115-134 of 273

  Title
  Investigation of cocoa powder's antioxidant and antimicrobial potential and its impact on mice behavior after short-term and long-term supplementation. [1]
  Investigation of effect of total dietary fibre and resistant starch on reduction of risk factors for diabetes mellitus type 2 in obese patients with disordered glucoregulation [1]
  Ispitivanje antimalarijskog potencijala novosintetisanih aminohinolina u in vitro i in vivo sistemima [1]
  Ispitivanje antioksidativnog i antimikrobnog potencijala kakao praha i njegovog uticaja na ponašanje miševa nakon kratkotrajne i dugotrajne suplementacije [1]
  Ispitivanje imunomodulatornih efekata alfakalcidola kod pacijenata sa aktivnim reumatoidnim artritisom [1]
  Ispitivanje korelacije između hemijske strukture, fizičko-hemijskih i retencionih parametara i antimikrobne aktivnosti novosintetisanih derivata propiofenona [1]
  Ispitivanje pokazatelja inflamacije, oksidativnog stresa i lipidnog statusa kod pacijenata sa sarkoidozom [1]
  Ispitivanje uticaja termičkog tretmana na nastajanje akrilamida u namirnicama sa visokim sadržajem skroba primenom unapređene metode gasne hromatografije [1]
  Ispitivanje uticaja ukupnih dijetnih vlakana i rezistentnog skroba na smanjenje faktora rizika za pojavu dijabetes melitusa tipa 2 kod gojaznih pacijenata sa poremećenom glikoregulacijom [1]
  Istraživanje modela integrisanog sistema u lancu snabdevanja vakcinama i razvoj alata za procenu njihove efektivne primene u kliničkoj praksi [1]
  Karakterizacija i modelovanje procesa sušenja raspršivanjem u razvoju čvrstih farmaceutskih oblika primenom koncepta dizajniranja kvaliteta [1]
  Karakterizacija i optimizacija binarnih i ternarnih čvrstih disperzija i ciklodekstrin-polimer sistema kao nosača u cilju poboljšanja brzine rastvaranja teško rastvorljive lekovite supstance [1]
  Karakterizacija i procena kritičnih parametara stabilnosti tableta olanzapina i aripiprazola primenom eksperimentalnog dizajna [1]
  Karakterizacija sistema tečne hromatografije hidrofilnih interakcija sa UV i MS/MS detekcijom u analitici i bioanalitici olopatadina [1]
  Karakterizacija suvih ekstrakata cvasti smilja, Helichrysum plicatum DC. i ispitivanje njihove antioksidativne, citotoksične, spazmolitičke i antimikrobne aktivnosti [1]
  Komparativna analiza metoda za procenu unosa minerala i makronutrijenata u kolektivnoj ishrani predškolske dece [1]
  Komparativna analiza procesa, sistema i regulativa u izradi i primeni matičnih ćelija i drugih ćelijskih terapija [1]
  Kozmetičke emulzije na bazi prirodnog alkil poliglukozidnog emulgatora sa liposom-inkapsuliranim biljnim matičnim ćelijama:proučavanje fenomena na granici faza i biofizička merenja na koži [1]
  Kvantitativni odnosi strukture i retencionih osobina odabranih liganada alfa adrenergičkih i imidazolinskih receptora u tankoslojnoj hromatografiji [1]
  Kvantitativni odnosi strukture, aktivnosti i retencionih osobina liganada imidazolinskih i alfa2 adrenergičkih receptora [1]