Now showing items 262-273 of 273

  Title
  Značaj modulacije pojedinih podtipova benzodiazepinskog mesta vezivanja GABAA receptora za ispoljavanje bihejvioralnih efekata benzodiazepina [1]
  Značaj određivanja biomarkera resorpcije i stvaranja kostiju kod pacijenata sa krajnjim stadijumom bolesti bubrega [1]
  Značaj određivanja markera sinteza i apsorpcije holesterola kod zdravih ispitanika i pacijenata sa ishemijskom bolešću srca [1]
  Značaj određivanja simetričnog dimetil-L-arginina i N-terminalnog fragmenta natriuretskog propeptida B tipa kod bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom i transplantiranim bubregom [1]
  Značaj preoperativnog i postoperativnog određivanja biomarkera sepse za dijagnozu i prognozu intraabdominalnih infekcija [1]
  Биоаналитика антиепилептика цвитерјонске структуре након дериватизације n-алкилхлороформатима применом течне хроматографије с масеном детекцијом [1]
  Дермокозметичке емулзије са ламеларном течно-кристалном фазом као носач за лактобионску киселину : испитивање колоидне структуре, ефикасности и безбедности [1]
  Карактеризација природних и модификованих дијатомита као потенцијалних функционалних материјала / ексципијенаса за фармацеутску примену [1]
  Моделовање утицаја молекулске структуре и параметара хроматографског система на понашање аналита у хаотропној хроматографији [1]
  Популациони приступ фармакокинетичкој анализи такролимуса и сиролимуса у пацијената са трансплантираним бубрегом [1]
  Утицај наследних и стечених фактора на ниво хомоцистеина у крви болесника са хроничном опструктивном болешћу плућа [1]
  Хаотропни агенси у анализи одабраних антипаркинсоника применом течне хроматографије - моделовање и карактеризација система [1]