Now showing items 234-253 of 273

  Title
  Uporedna analiza hemijskog sastava, antimikrobne, antioksidantne i spazmolitičke aktivnosti etarskog ulja Cymbopogon nervatus (Hochst.) Chiov. i Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng (Poaceae) iz Sudana [1]
  Uporedna hemijska analiza i farmakološki profil ekstrakata odabranih vrsta roda Hypericum L. [1]
  Uporedno hemijsko i farmakološko ispitivanje liofilizovanih infuza cvasti predstavnika roda Filipendula Miller u Srbiji [1]
  Uticaj biljnih polifenola na aktivaciju trombocita i njihovu agregaciju sa ćelijama endotela, krvnim i malignim ćelijama [1]
  Uticaj bioaktivnih molekula laktobacila na procese autofagije i inflamacije u in vitro i in vivo sistemima [1]
  Uticaj CYP2C19*2 varijante gena na terapijski odgovor u toku primene klopidogrela kod bolesnika sa stenozom karotidnih arterija [1]
  Uticaj ekstrakata imele (Viscum album L.) sa različitih domaćina na stvaranje slobodnih radikala kiseonika i aktivnost antioksidantnih enzima [1]
  Uticaj ekstrakta lista artičoke na metabolizam atorvastatina i optimizacija metoda tečne hromatografije za praćenje nastalih metabolita u biološkom materijalu [1]
  Uticaj magnezijuma na parametre aktivnosti hipotalamo-hipofizno-nadbubrežne i hipotalamo-hipofizno-gonadne osovine kod ragbista [1]
  Uticaj modulacije GABAA receptora koji sadrže [alfa] 5 podjedinicu na poremećaje ponašanja pacova izazvane primenom dizocilpina, skopolamina i amfetamina [1]
  Uticaj modulacije GABAa receptora koji sadrže [alfa]5 podjedinicu na promene ponašanja pacova prenatalno izloženih dejstvu lipopolisaharida [1]
  Uticaj oksitocina na aktivnost osovine hipotalamus-hipofiza-nadbubreg i ponašanje pacova [1]
  Uticaj oralne primene Lactobacillus rhamnosus LA68 i Lactobacillus plantarum WCFS1 na imunološke i metaboličke parametre miševa u uslovima eksperimentalno indukovane nealkoholne masne jetre [1]
  Uticaj redoks disbalansa i inflamacije na aktivnost enzima paraoksonaze 1 i njegovu distribuciju na lipoproteinima visoke gustine u sindromu policističnih jajnika - efekat na kardiovaskularni rizik [1]
  Uticaj soka ploda aronije na markere oksidativnog statusa i profil masnih kiselina kod zdravih osoba sa i bez faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti [1]
  Uticaj starenja na fenotipske i funkcijske karakterisrtike dendritiskih ćelija različitih sojeva pacova [1]
  Uticaj steroidnih hormona i njihovih antagonista na nivoe galektina u ćelijama trofoblasta čoveka in vitro [1]
  Uticaj strukture ortodontskih žica na biokompatibilnost i percepciju bola tokom početne faze lečenja fiksnim aparatima [1]
  Uticaj suplementacije alfa-liponskom kiselinom na parametre oksidativnog stresa i antioksidativne zaštite kod obolelih od shizofrenije [1]
  Uticaj suplementacije astaksantinom na nivo markera oksidativnog stresa i nivo sekretornog IgA u salivi kod mladih fudbalera [1]