Now showing items 253-272 of 320

  Title
  Validacija modela kreditnog rizika [1]
  Validation of credit risk models [1]
  Značaj bihejviorističkog pristupa za unapređivanje odlučivanja u savremenim finansijama [1]
  А game-based model of learning logistics [1]
  Аутоматско генерисање алгоритама стабала одлучивања за класификацију [1]
  Аутоматско генерисање корисничког интерфејса апликације засновано на случајевима коришћења [1]
  Етика оглашавања путем интернета [1]
  Индикатори квалитета људског капитала српске научне заједнице у земљи и свету [1]
  Интегрисани модел логистике снабдевања и повратне логистике заснован на вишекритеријумском одлучивању [1]
  Интегрисано оглашавање базирано на когнитивним и афективним реакцијама аудиторијума [1]
  Инфраструктура за е-образовање заснована на софтверски дефинисаним мрежама [1]
  Истраживање интерактивности у дигиталним маркетиншким стратегијама [1]
  Конзистентан неуро-фази систем закључивања [1]
  Логички приступ моделовању сличности [1]
  Мodel of electronic education based on semantic adaption of learning objects [1]
  Методе оптимизације у проблемима синтезе линеарног антенског низа [1]
  Методе прикупљања података у пољопривреди [1]
  Модел B2B интеграције саобраћајних пословних система [1]
  Модел акредитације и обезбеђења квалитета у високом образовању у Либији [1]
  Модел електронског образовања заснован на семантичкој адаптацији објеката учења [1]