Now showing items 216-235 of 267

  Title
  Uporedna analiza mesnatosti trupova i odabranih parametara mesa junadi u tovu [1]
  Uporedna analiza morfoloških promena i distribucije virusnog antigena u organima labudova i kokošaka prirodno inficiranih virusom avijarne influence podtipa H5N8 [1]
  Uporedna analiza seroloških metoda u dijagnostici infekcije virusom Zapadnog Nila [1]
  Uporedna primena klasičnih metoda i lančane reakcije polimeraze (PCR) u detekciji sojeva stafilokoka rezistentnih na meticilin [1]
  Uporedni prikaz metaboličkih, endokrinih i reproduktivnih parametara visokomlečnih i autohtonih rasa krava [1]
  Uporedno ispitivanje koncentracije atrijalnog natrijumuretičkog peptida kod domaćeg brdskog konja, arabera i engleskog punokrvnjaka posle različitih tipova fizičkog opterećenja [1]
  Uporedno ispitivanje odabranih parametara kvaliteta marinirane skuše pakovane u vakuumu i modifikovanoj atmosferi [1]
  Uporedno ispitivanje odabranih parametara kvaliteta u toku skladištenja odrezaka šarana pakovanih u vakuumu i modifikovanoj atmosferi [1]
  Uporedno ispitivanje prisustva aflatoksina B1 u hrani za životinje i aflatoksina M1 u mleku [1]
  Uticaj apsorbovane doze zračenja na stepen oksidativnog stresa u organima kunića nakon kompjuterizovane tomografije obavljene upotrebom različitih parametara snimanja [1]
  Uticaj dodavanja neorganskog fosfora različitog porekla u ishrani brojlera na proizvodne rezultate i stepen mineralizacije koštanog sistema [1]
  Uticaj dodavanja različitih količina natrijum butirata u hranu na zdravstveno stanje i proizvodne rezultate prasadi [1]
  Uticaj energetskog bilansa na endokrini i metabolički status krava [1]
  Uticaj kolostralnih antitela na stepen imunosti prasadi vakcinisanih protiv klasične kuge svinja [1]
  Uticaj konjugovane linolne kiseline na proizvodne rezultate, kvalitet mesa i proizvoda od mesa svinja u tovu [1]
  Uticaj medetomidina u kombinaciji sa propofolom i sevofluranom na serumsku koncentraciju srčanog troponina I kod pasa, prilikom gastroskopije [1]
  Uticaj odabranih premortalnih postupaka na pokazatelje stresa i kvalitet mesa svinja [1]
  Uticaj peroralne aplikacije hroma na insulinsku osovinu i IGF sistem kod teladi Holštajn-frizijske rase [1]
  Uticaj prepartalne aplikacije propiltiouracila na endokrini i metabolički status junica holštajn rase [1]
  Uticaj primene konjugovane linolne kiseline na proizvodne rezultate i kvalitet mesa brojlera [1]