Now showing items 246-265 of 267

  Title
  Zastupljenost osnovnih frakcija serumskih proteina, imunoglobulina G i titar antitela protiv herpesvirusa 1 u novorođene ždrebadi poreklom od vakcinisanih i nevakcinisanih kobila [1]
  Анализа CHD гена птица као молекуларног маркера за детерминацију пола [1]
  Анализа морфолошких промена, експресије и дистрибуције вирусног антигена у мозгу лисица природно инфицираних вирусом штенећака [1]
  Еpizootiological-epidemiological importance of the golden jackal (Canis aureus) in the maintenance of vektor-borne zoonoses in the territory of the Republic of Serbia [1]
  Еpizootiološko-epidemiološki značaj zlatnog šakala (Canis aureus) u održavanju vektorima prenosivih zoonoza na teritoriji Republike Srbije [1]
  Еvaluation of genotoxic effects and pathomorphological in rats after application of tulathromycin [1]
  Евалуација генотоксичних ефеката и патоморфолошких промена код пацова након апликације тулатромицина [1]
  Евалуација епизоотиолошких метода у поступку одређивања обухвата имунизацијом против класичне куге свиња у Републици Србији [1]
  Епизоотиолошка, серолошка и молекуларна истраживања врста рода Trichinella [1]
  Испитивање ефикасности фитогених адитива у контроли дизентерије свиња уз праћење производних резултата одлучене прасади природно инфициране бактеријом Brachyspira hyodysenteriae [1]
  Испитивање масно киселинског састава јагњећег меса са аспекта хранљиве вредности и разликовања географског порекла [1]
  Испитивање утицаја карвакрола и еугенола на рact Listeria monocytogenes у вакуум пакованој свежој пастрмци [1]
  Клиничко-епизоотиолошко испитивање пироплазмозе коња на простору Централног Балкана и њен утицај на оштећење ДНК домаћина [1]
  Оксидативни стрес код товних пилића инфицираних врстама паразита рода Eimeria након примене кокцидиостатика [1]
  Сероепизоотиологија и молекуларна дијагностика инфекције паразитом Neospora caninum код говеда [1]
  Утицај дефицита селена и блокатора дејодиназа на урођени и стечени имунски одговор јувенилних пацова [1]
  Утицај пероралне апликације хрома на ендокрини и метаболички статус крава холштајн расе [1]
  Утицај пероралног давања органски модификованог клиноптилолита на квалитет колострума првотелки [1]
  Утицај примене пропилен гликола током перипарталног периода на енергетски статус и фертилност крава [1]
  Утицај различитих антимикробних препарата и адитива на експресију гена значајних за имунитет, оксидативни стрес и преживљавање пчела Apis mellifera инфицираних микроспоридијом Nosema ceranae [1]