Now showing items 1-20 of 33

  Title
  Business Intelligence System in Function of Business Process Reengineering [1]
  Compatitive analysis of motor skills and cognitive – conative characteristics of judokas and karate athletes on the basic of sec and sports field [1]
  Contribution to the analysis and protection of systems for digital image processing [1]
  Extensive Analysis of Information Technology Project Management [1]
  New Class of Functions for the Synthesis of Chain Filters [1]
  Optimizacija parametara tro-parametarskog kubnog interpolaricaionog jezgra za procenu fundamentalne frekvence govornog signala u govornom domenu [1]
  Oрганизација рада са млађим категоријама у фудбалу [1]
  Perspektive razvoja sportskog turizma u Crnoj Gori [1]
  Poslovno inteligentni sistemi u funkciji reinženjeringa poslovnih procesa [1]
  Studiozna analiza upravljanja informaciono tehnološkim projektima [1]
  The optimization of three-parametic cubic interpolation kernel parameters in order to estimate the fundamental frequency of speech signal in spectral domain [1]
  Uticaj funkcionalne primene poslovno inteligentnih sistema na efektivnost i efikasnost poslovanja preduzeća [1]
  Uticaj sportskih i van sportskih činilaca na okončanje karijere vrhunskih sportista [1]
  Главни механизми и економске претпоставке за придруживање земаља Западног Балкана Европској Унији [1]
  Значај дијагностике и прогностике приликом одабира врсте тренажне технологије [1]
  Историјска перспектива управљања организационим облицима система физичког васпитања у процесу обуке у Војсци Србије у периоду 1945-2014. године [1]
  Квалитет у складу са стандардима као битан фактор стицања поверења у туристичке организације [1]
  Компаративна анализа моторичких способности и когнитивно-конативних карактеристика џудиста и каратиста на основу пола и спортске гране [1]
  Менаџмент, тимски рад и организација у центрима за терапије и активности уз помоћ коња [1]
  Нове класе функција за синтезу ланчаних филтара [1]