Show simple item record

Forest ecosystems of Serbia in the function of environmental protection from negative climate changes impact

dc.contributor.advisorFilipović, Dejan
dc.contributor.otherDucić, Vladan
dc.contributor.otherPecelj, Milovan
dc.contributor.otherDražić, Dragana
dc.contributor.otherVeselinović, Milorad
dc.creatorBrašanac-Bosanac, Ljiljana B.
dc.date.accessioned2016-01-05T11:50:50Z
dc.date.available2016-01-05T11:50:50Z
dc.date.issued2013-10-04
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=1165
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:8021/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=45090063
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/123456789/2177
dc.descriptionДокторска дисертација под називом „Шумски екосистеми Србије у функцији заштите животне средине од негативног утицаја климатских промена“ има за циљ да теоријским истрaживaњимa укаже на значај шумских екосистема у заштити животне средине, посебно са аспекта ублажавања утицаја негативних климатских промена и потребу примене тзв. прилагодљивог (адаптибилног) газдовања у шумарској пракси, а у циљу успостављања одрживог развоја шума и шумских екосистема у Србији. Непосредни задаци истраживања били су: - да се на основу елемената везаних за глобалне и регионалне промене климе вреднује њихов утицај на шумске екосистеме и животну средину; - да се формирањем електронске базe климатолошких параметара за период 1949-2010. година за 32 метеоролошке станице у Србији и обрадом добијених података сагледају климатски елементи у Србији; - да се на основу спроведених компаративних анализа дају смернице које би служиле при планирању радова на пошумљавању и гајењу шума, у циљу адаптације шумских екосистема на новонастале климатске услове и што бољег одабира отпорнијих врста и одговарајућих техника садње; - да се дефинишу потенцијалне стратешке и операционе методе у циљу адаптације шумских екосистема на измењене климатске услове и реализације адаптибилног газдовања шумама у Србији заснованог на принципима одрживог развоја; - сагледавање могућих промена у шумским екосистемима (према различитим сценаријима глобалних промена климе) и предлог дугорочних мера заштите и одрживог коришћења; - утврђивање ефеката климатских промена на расположивост шумских и других екосистема и биодиверзитета у циљу планирања одрживог развоја и еколошки прихватљивих делатности на подручјима осетљивим на климатске промене...sr
dc.descriptionDoctoral dissertation "Forest ecosystems of Serbia in the function of environmental protection from negative climate changes impact" with theoretical researches tends to indicate the importance of forest ecosystems in environmental protection, particularly in terms of mitigation of adverse effects of climate change, and the need to use so-called flexible (adaptive) management in forest practice, with the aim to establish a sustainable development of forests and forest ecosystems in Serbia. The immediate objectives of the research were: - to evaluate impact of elements related to global and regional climate change on forest ecosystems and the environment; - to observe climate elements in Serbia by creating an electronic database of climatological parameters for the period 1949-2010 for 32 meteorological stations in Serbia and by processing of the obtained data; - on the basis of conducted comparative analyses to provide guidelines for planning activities on afforestation and silviculture in order to adapt forest ecosystems to the new climate conditions and to make better selection of more resistant species and appropriate planting techniques; - to define potential strategic and operational methods in order to adapt forest ecosystems to changed climate conditions and realization of adaptive forest management in Serbia based on the principles of sustainable development; - to perceive possible changes in forest ecosystems (due to the different scenarios of global climate change) and propose a long-term protection measures and sustainable use of forest ecosystems; - to determine the effects of climate change on the availability of forest and other ecosystems and biodiversity in order to plan sustainable development and environmentally friendly activities in areas vulnerable to climate change...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Географски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31070/RS//
dc.rightsAutorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 3.0 Srbija (CC BY-NC-SA 3.0)
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectшумски екосистеми, општекорисне функције шума, климатске промене, негативан утицај, заштита животне средине, адаптација, адаптибилно газдовање, одрживи развој, Србија.sr
dc.subjectforest ecosystems, general-usefully functions of forests (benifit functions), climate changes, negative impacts, environmental protection, adaptation, adaptive forest management, sustainable development, Serbia.en
dc.titleШумски екосистеми Србије у функцији заштите животне средине од негативног утицаја климатских променаsr
dc.titleForest ecosystems of Serbia in the function of environmental protection from negative climate changes impacten
dc.typePhD thesis
dcterms.abstractФилиповић, Дејан; Веселиновић, Милорад; Дражић, Драгана; Пецељ, Милован; Дуцић, Владан; Брашанац-Босанац, Љиљана Б.; Šumski ekosistemi Srbije u funkciji zaštite životne sredine od negativnog uticaja klimatskih promena;


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record