Now showing items 79-98 of 180

  Title
  Investigation of bond strength and interface between adhesive systems and hard dental tissues of decidious and permanent dentition [1]
  Ispitivanje biokompatibilnosti nanostrukturnih materijala na bazi aktivnih kalcijum silikatnih sistema i hidroksiapatita [1]
  Ispitivanje bioloških i fizičkih svojstava nanostrukturnih biomaterijala na bazi aktivnih kalcijumsilikatnih sistema i hidroksiapatita [1]
  Ispitivanje jačine veze i odnosa adhezivnih sistema sa tvrdim zubnim tkivima mlečne i stalne denticije [1]
  Ispitivanje kvaliteta života kod osoba sa malokluzijama predviđenih za lečenje fiksnim ortodontskim aparatima [1]
  Ispitivanje polimorfizama gena za metilentetrahidrofolat reduktazu, glutation transferazu, faktor nekroze tumora alfa i njegove receptore u epitelnim tumorima usne duplje [1]
  Ispitivanje terapijskih modaliteta u kontroli radijacionih mukozitisa postresekcionih defekata karcinoma orofacijalne regije [1]
  Ispitivanje trikalcijum silikatnog cementa (biodentin) u funkciji dentinskog zamenika ispod kompozitnih ispuna na bočnim zubima [1]
  Ispitivanje uspešnosti regeneracije kostnog tkiva na modelu kritičnog defekta kalvarije kunića sa dijabetes melitusom tip 1 [1]
  Istraživanje i razvoj modela izvrsnosti za stomatološku zdravstvenu zaštitu [1]
  Karakterizacija i toksična aktivnost Aggregatibacter actinomycetemcomitans izolata [1]
  Kefalometrijska procena kranio-facijalnog modela III skeletne klase u doba mešovite denticije [1]
  Klinička i mikrobiološka analiza neuspeha endodontskog lečenja zuba [1]
  Klinička procena uspešnosti imedijatno opterećenih kratkih samourezujućih implantata ugrađenih u bočnu regiju gornje vilice [1]
  Kliničko ispitivanje periimplantnog zarastanja implantata sa hidrofilnom i hidrofobnom površinom kod pacijenata na oralnoj antikoagulantnoj terapiji [1]
  Komparativna analiza kliničkog i mikrobiološkog nalaza kod pacijenata sa proteznim stomatitisom [1]
  Komparativna analiza kvaliteta intraperiodontalne i intraseptalne anestezije izazvane artikainom sa epinefrinom kod zdravih i pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2 [1]
  Kompoziti i adhezivi sa sintetskim hidroksiapatitnim puniocima i hidroksiapatitni inserti : ispitivanje mehaničkih svojstava i kvaliteta adhezivne veze [1]
  Korelacija između dentalnog i protetskog statusa, polimorfizma gena za apolipoprotein E i Alchajmerove bolesti [1]
  Kraniofacijalne promene kod pacijenata II skeletne klase lečenih aparatom sa zavrtnjem za mezijalno pomeranje donje vilice [1]