Now showing items 173-192 of 194

  Title
  Uticaj mutacija RUNX2 i WNT10A gena na broj i veličinu zuba [1]
  Uticaj polimorfizama gena za inflamatorne citokine i njihove receptore na nivo cirkulišućih citokina i kliničke parametre kod pacijenata sa hroničnom parodontopatijom i dijabetes melitusom tipa 2 [1]
  Uticaj primene lasera male snage u ranom postoperativnom periodu na oseointegraciju implantata [1]
  Uticaj prisustva i položaja trećeg molara donje vilice na rizik za nastanak preloma u regionu donjeviličnog ugla i zglobnog nastavka [1]
  Uticaj promena gornjih vazdušnih puteva na kvalitet života pacijenata posle hirurške korekcije deformiteta III skeletne klase [1]
  Uticaj različitih 3D biomaterijala na osteoblastnu diferencijaciju mezenhimalnih ćelija zubne pulpe [1]
  Uticaj različitih metoda konzervativnog lečenja obolelih od hronične parodontopatije na oksidativni stres i antioksidativni status pljuvačke [1]
  Uticaj različitih modifikacija površine titana fizičkim i hemijskim metodama na njegovu citokompatibilnost i imunomodulacijska svojstva [1]
  Uticaj različitih tehnika mašinske preparacije na originalnu anatomiju kanala korenova prvih maksilarnih molara [1]
  Uticaj različitih vrsta hirurčkih konaca i stepena njihove kolonizacije mikrorganizmima na zarastanje hirurških rana u usnoj duplji [1]
  Uticaj strukture i veličine granula različitih koštanih zamenika na neoangiogenezu pri regeneraciji kosti [1]
  Uticaj termičke obrade na biološka i mikrostrukturna svojstva dentalnih legura [1]
  Uticaj životne dobi, estrogenskog statusa i karotidne ateroskleroze na protok krvi kroz zubnu pulpu [1]
  Variations of radiographic images of dental luting cements and composite posts depending on their compostion and radiographic system used [1]
  Varijabilnost nasledne osnove i rizik od nastanka pleomorfnog adenoma pljuvačnih žlezda - analiza gena za survivin, TP53 i matriksnu metaloproteinazu 9 [1]
  Vaskularni endotelni faktor rasta u gingivi i pljuvački u dijabetes melitusu : značaj za mehanički stres i oralnu homeostazu kod pacijenata sa imedijatnim mobilnim zubnim nadoknadama [1]
  Zastupljenost malokluzija kod praistorijskog, srednjovekovnog i savremenog čoveka [1]
  Značaj vaskularnog endotelnog faktora rasta i kostnog morfogenetskog proteina-2 za reparatorne sposobnosti zdrave i dijabetesom izmenjene zubne pulpe [1]
  Варијације рендгенске слике цементних материјала и композитних кочића зависно од њиховог састава и примењене радиографске методе [1]
  Испитивање биокомпатибилности наноматеријала на бази калцијум силиката и његовог утицаја на пулпо-пародонтално ткиво [1]