Now showing items 153-172 of 180

  Title
  The use of cone beam computed tomography in the assessment of periodontal therapy outcome [1]
  Udruženost poliformizma gena TLRs 2,3,4 i CD14 kod bolesnika sa oralnim lihen planusom (OLP) [1]
  Uporedna analiza uspešnosti stabilizacionog splinta i farmakoterapije u osoba sa temporomandibularnim disfunkcijama [1]
  Uticaj amelogenina, faktora rasta i novih nanostrukturnih materijala na bazi kalcijum silikatnih cemenata na regeneraciju pulpe [1]
  Uticaj bimaksilarne hirurške korekcije mandibularnog prognatizma na promenu položaja zglobnog nastavka donje vilice [1]
  Uticaj hirurške tehnike ugradnje i mikro i makro dizajna implantata na njihovu stabilnost u bočnom segmentu gornje vilice [1]
  Uticaj HIV infekcije i antiretrovirusnih lekova na starenje parodontalnih tkiva [1]
  Uticaj mutacija RUNX2 i WNT10A gena na broj i veličinu zuba [1]
  Uticaj polimorfizama gena za inflamatorne citokine i njihove receptore na nivo cirkulišućih citokina i kliničke parametre kod pacijenata sa hroničnom parodontopatijom i dijabetes melitusom tipa 2 [1]
  Uticaj primene lasera male snage u ranom postoperativnom periodu na oseointegraciju implantata [1]
  Uticaj prisustva i položaja trećeg molara donje vilice na rizik za nastanak preloma u regionu donjeviličnog ugla i zglobnog nastavka [1]
  Uticaj promena gornjih vazdušnih puteva na kvalitet života pacijenata posle hirurške korekcije deformiteta III skeletne klase [1]
  Uticaj različitih 3D biomaterijala na osteoblastnu diferencijaciju mezenhimalnih ćelija zubne pulpe [1]
  Uticaj različitih metoda konzervativnog lečenja obolelih od hronične parodontopatije na oksidativni stres i antioksidativni status pljuvačke [1]
  Uticaj različitih modifikacija površine titana fizičkim i hemijskim metodama na njegovu citokompatibilnost i imunomodulacijska svojstva [1]
  Uticaj različitih tehnika mašinske preparacije na originalnu anatomiju kanala korenova prvih maksilarnih molara [1]
  Uticaj različitih vrsta hirurčkih konaca i stepena njihove kolonizacije mikrorganizmima na zarastanje hirurških rana u usnoj duplji [1]
  Uticaj strukture i veličine granula različitih koštanih zamenika na neoangiogenezu pri regeneraciji kosti [1]
  Uticaj termičke obrade na biološka i mikrostrukturna svojstva dentalnih legura [1]
  Uticaj životne dobi, estrogenskog statusa i karotidne ateroskleroze na protok krvi kroz zubnu pulpu [1]