Now showing items 89-108 of 180

  Title
  Karakterizacija i toksična aktivnost Aggregatibacter actinomycetemcomitans izolata [1]
  Kefalometrijska procena kranio-facijalnog modela III skeletne klase u doba mešovite denticije [1]
  Klinička i mikrobiološka analiza neuspeha endodontskog lečenja zuba [1]
  Klinička procena uspešnosti imedijatno opterećenih kratkih samourezujućih implantata ugrađenih u bočnu regiju gornje vilice [1]
  Kliničko ispitivanje periimplantnog zarastanja implantata sa hidrofilnom i hidrofobnom površinom kod pacijenata na oralnoj antikoagulantnoj terapiji [1]
  Komparativna analiza kliničkog i mikrobiološkog nalaza kod pacijenata sa proteznim stomatitisom [1]
  Komparativna analiza kvaliteta intraperiodontalne i intraseptalne anestezije izazvane artikainom sa epinefrinom kod zdravih i pacijenata sa dijabetes melitusom tip 2 [1]
  Kompoziti i adhezivi sa sintetskim hidroksiapatitnim puniocima i hidroksiapatitni inserti : ispitivanje mehaničkih svojstava i kvaliteta adhezivne veze [1]
  Korelacija između dentalnog i protetskog statusa, polimorfizma gena za apolipoprotein E i Alchajmerove bolesti [1]
  Kraniofacijalne promene kod pacijenata II skeletne klase lečenih aparatom sa zavrtnjem za mezijalno pomeranje donje vilice [1]
  Levels of IL-1β , IL-6, TNF-α , PGE2 in gingival fluid and blood in preterm delivery women with periodontitis [1]
  Malocclusion frequency in the prehistoric, medieval and modern man [1]
  Merenje stabilnosti kraniofacijalnih implantata analizom rezonantne frekvencije [1]
  Mogućnosti prevencije oralnih oboljenja kod dece obolele od epidermolysis bullosa dystrophica [1]
  Monitoring and evaluation nivelation of tooth on 3D digital models [1]
  Morfološke karakteristike nutritivnih kanala alveolarnog i nepčanog nastavka gornje vilice i njihov anatomski odnos sa velikom nepčanom arterijom i nervom [1]
  Morphological characteristics of the nutrient canals of the maxillary alveolar and palatine process and their anatomic relationship with the greater palatine artery and nerve [1]
  Nivoi IL-1β , IL-6, TNF-α, PGE2 u gingivalnoj tečnosti i u krvi prevremeno porođenih žena sa parodontitisom [1]
  Očuvanje alveolarnog grebena nakon ekstrakcije zuba primenom koštanog morfogenetskog proteina [1]
  Određivanje biomarkera gubitka alveolarne kosti kod pacijenata sa peri-implantitisom [1]