Now showing items 152-171 of 281

  Title
  Заштита здравља и безбедност на раду с посебним освртом на заштиту ratione personae [1]
  Заштита мањина [1]
  Заштита појединца пред Комитетом за људска права и пред Европским судом за људска права [1]
  Заштита сведока у кривичном поступку [1]
  Институционална заштита људских права : (са посебним освртом на институција омбудсмана) [1]
  Институционални оквир финансијске супервизије у Европској унији [1]
  Инструменти у борби против дискриминације у правним системима земаља Југоисточне Европе [1]
  Историјскоправна анализа Антифонтових говора [1]
  Кодекси професионалног и етичког понашања као извор радног права [1]
  Компанијскоправни режим сукоба интереса [1]
  Кондикција и правно неосновано обогаћење [1]
  Конкордат Краљевине Србије и пројекти конкордата Краљевине СХС и Краљевине Југославије - правноисторијски аспекти односа цркве и државе [1]
  Концентрације привредних субјеката у Републици Србији : са освртом на право Европске уније [1]
  Координација и смернице економске политике у Европској унији [1]
  Корективна функција принципа најближе везе [1]
  Кривица пацијента као оштећеног у грађанском праву [1]
  Кривична дјела против слобода и права човјека и грађанина са елементом принуде [1]
  Кривичноправна заштита деце у области сексуалних односа [1]
  Кривичноправно реаговање на тероризам [1]
  Криминалитет компанија [1]