Now showing items 152-171 of 295

  Title
  Европска конвенција о људским правима и право на живот [1]
  Европски кривичноправни механизми и њихов утицај на национална законодавства [1]
  Европски стандарди правичности у управном законодавству и пракси [1]
  Европски стандарди у области биомедицине : право на интегритет личности [1]
  Економска анализа алтернативног решавања грађанскоправних спорова [1]
  Економска анализа правног режима за пренос права својине на непокретностима у Републици Србији [1]
  Забрана дискриминације у међународном опорезивању дохотка и имовине [1]
  Забрана поновног суђења за исто кажњиво дјело [1]
  Завештања у архивама светогорских манастира(XIII-XV век) [1]
  Заштита здравља и безбедност на раду с посебним освртом на заштиту ratione personae [1]
  Заштита мањина [1]
  Заштита појединца пред Комитетом за људска права и пред Европским судом за људска права [1]
  Заштита сведока у кривичном поступку [1]
  Институционална заштита људских права : (са посебним освртом на институција омбудсмана) [1]
  Институционални оквир финансијске супервизије у Европској унији [1]
  Инструменти у борби против дискриминације у правним системима земаља Југоисточне Европе [1]
  Историјскоправна анализа Антифонтових говора [1]
  Карактеристике и јурисруденција сталног арбитражног суда у светлости међународног јавног права [1]
  Кодекси професионалног и етичког понашања као извор радног права [1]
  Компанијскоправни режим сукоба интереса [1]