Now showing items 139-158 of 295

  Title
  Алкохолизам и наркоманија у селима Србије [1]
  Алтернативне кривичне санкције у кривичном праву Републике Србије [1]
  Аутономија права Европске уније у светлу новије праксе европских судова [1]
  Ванредни правни лекови у кривичном поступку [1]
  Гарантије независности судија уставних судова [1]
  Дворкинова критика Хартове верзије позитивизма [1]
  Деривативна тужба : компанијско-правна и процесно-правна анализа [1]
  Добровољно здравствено осигурање у Републици Србији : стање и финансијска перспектива [1]
  Дозвољеност ограничења слободе изражавања у складу са европским инструментима и медијским законодавством Републике Србије [1]
  Доказивање пред Међународним судом правде [1]
  Државни суверенитет у светлу савременог међународног права [1]
  Друштвени услови стварања и примене социјалног права у Србији [1]
  Дужност обавештавања при закључењу уговора [1]
  Европска конвенција о људским правима и право на живот [1]
  Европски кривичноправни механизми и њихов утицај на национална законодавства [1]
  Европски стандарди правичности у управном законодавству и пракси [1]
  Европски стандарди у области биомедицине : право на интегритет личности [1]
  Економска анализа алтернативног решавања грађанскоправних спорова [1]
  Економска анализа правног режима за пренос права својине на непокретностима у Републици Србији [1]
  Забрана дискриминације у међународном опорезивању дохотка и имовине [1]