Now showing items 1192-1211 of 1337

  Title
  Uticaj polimorfizama FKBP5 gena, traume u detinjstvu i neuroticizma na rizik od psihotičnog poremećaja [1]
  Uticaj polimorfizama MDR1 gena na metabolizam kalcineurinskih inhibitora i funkciju presađenog bubrega [1]
  Uticaj povećanog intraabdominalnog pritiska u okviru intraabdominalne hipertenzije na stopu smrtnosti u jedinici intenzivnog lečenja [1]
  Uticaj preoperativnih faktora i primenjene operativne procedure na incidencu i mogućnosti lečenja recidiva nesitnoćelijskog karcinoma pluća [1]
  Uticaj pretretmana vitaminom D na strukturne i biohemijske promene uzrokovane prolaznom globalnom ishemijom mozga džerbila [1]
  Uticaj primene kortikosteroida kadaveričnom donoru na ishod transplantacije bubrega [1]
  Uticaj primene medikamentozne terapije na razvoj depresivnog poremećaja kod osoba obolelih od hroničnog hepatitisa C [1]
  Uticaj prisustva tiroid-peroksidaznih antitela na ishod vantelesne oplodnje [1]
  Uticaj promene reaktivnosti hipotalamo-hipofizno-adrenalne osovine na ishod kod bolesnika sa sistemskim inflamatornim odgovorom [1]
  Uticaj različitih faktora na preživljavanje arteriovenskih fistula kod bolesnika na hemodijalizi [1]
  Uticaj različitih operativnih tehnika tokom hirurške revaskularizacije miokarda na oksidativni stres i antioksidativnu zaštitu [1]
  Uticaj različitih rastvora za peritoneumsku dijalizu na karakteristike membrane peritoneuma [1]
  Uticaj razlika u propisivanju antimikrobnih lekova na učestalost multirezistentnih patogena na hirurškim i internističkim odeljenjima [1]
  Uticaj rehabilitacije na oporavak osoba sa multiplom sklerozom posle akutnog pogoršanja bolesti [1]
  Uticaj sistemske administracije lipopolisaharida na strukturne, celularne i molekularne karakteristike slezine miša [1]
  Uticaj sistemske skleroze na građu i funkciju srca i perifernu mikrocirkulaciju [1]
  Uticaj stalnog magnetnog polja na neurogenu kontrolu cirkulacije spontano hipertenzivnih pacova i ekspresiju receptora angiotenzina II u jedru solitarnog trakta [1]
  Uticaj stavova studenata medicine prema statistici na sticanje kompetencija iz oblasti biostatike: multicentrična studija i meta-analiza [1]
  Uticaj stepena inhibicije funkcije trombocita nakon primene dvojne antiagregacione terapije na ishod bolesnika lečenih elektivnom perkutanom koronarnom intervencijom [1]
  Uticaj strukturisanog tretmana na parametre hoda u rehabilitaciji obolelih od Parkinsonove bolesti [1]